Fech: 9-15-93 2:56pm

De__: PERPAS:RAL:UPV

A_: USUARIOS

cc: PERPAS

Tema: FONDO AYUDA SOCIAL P.LABORAL

Anexos: A:NORMAS.TXT

-----------------------------------------------------------------

Adjunto remito las normas sobre la distribución del Fondo de Ayuda Social para el Personal Laboral que presta servicios en las Universidades de la Comunidad Autónoma Valenciana.

Las solicitudes se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio de Gestión de Personal (Negociado del PAS).

El plazo de presentación de instancias finalizará el día 14 de octubre de 1993.

Para obtener esta información, pulsar F2.

SERVICIO DE GESTION DE PERSONAL PAS

Normes sobre la distribució del «fons d'ajudes socials» establert a l'article 29, punts 2 i 3, del Conveni col× lectiu del personal laboral que presta serveis a les universitats de la Comunitat Autònoma Valenciana

La Comissió d'Interpretació, Estudi i Vigilància, constituïda d'acord amb l'article 4 del Conveni col× lectiu del personal laboral que presta serveis a les universitats de la Comunitat Autònoma Valenciana, per donar compliment a allò que estableix l'article 29 de l'esmentat Conveni, acorda la distribució del fons d'ajudes socials constituït als punts 2 i 3 de l'article 29, i estableix així mateix les normes que s'han d'observar per sol× licitar i concedir aquestes ajudes.

Fons d'ajudes socials

1 Distribució

A. Fons educatiu 1992

B. Fons d'assistència social

C. Fons d'ajudes a discapacitats psíquics i físics

A Fons educatiu

A.1 Jardí d'infants. La Universitat abonarà fins a un màxim de 40.000 PTA anuals d'ajudes per a guarderies, en concepte d'ensenyament i transport, per a fills de treballadors que presten serveis a les universitats de la Comunitat Autònoma Valenciana, les edats dels quals han d'estar compreses entre els 3 mesos i els 4 anys.

A.2 Per cursar estudis d'EGB tant en col× legis privats com públics s'estableix una ajuda màxima de 25.000 PTA anuals per a tota mena de despeses, excepte transport.

A.3 Per cursar estudis d'ensenyaments mitjans no universitaris i COU, les ajudes màximes s'estableixen en 30.000 PTA anuals per a tota mena de despeses, excepte transport.

A.4 Per cursar estudis universitaris, les ajudes màximes s'estableixen en 50.000 PTA anuals per a despeses de material.

Les ajudes dels punts A.3 i A.4 seran abonades als treballadors de l'administració universitària valenciana que cursen estudis per tal de superar els coneixements acadèmics que ja posseeixen.

Les ajudes enumerades a l'apartat A poden ser demanades per tots els treballadors laborals fixos de les universitats de la Comunitat Autònoma Valenciana.

B Fons d'assistència social

B.1 Les universitats constituiran un fons d'ajuda social, controlat i administrat per la Comissió Paritària, per a l'atenció de pròtesis oculars, auditives, dentàries, ortopèdiques, vehicles de minusvàlids, etc.

B.2 Els límits màxims de les ajudes econòmiques que es poden concedir pels conceptes expressats són els que segueixen:

a) Per a pròtesis auditives (audiòfons), ajudes fins a 50.000 PTA.

b) Per a pròtesis dentàries (dentadura completa superior i/o inferior, tractaments d'entodòncia i ortodòncia, etc.), ajudes per l'import total si no passen de 20.000 PTA, i fins al 75% del seu import si superen aquesta quantitat, i sense que les ajudes que es concedesquen en aquest segon

cas puguen ser superiors a 50.000 PTA ni inferiors a 20.000 PTA.

c) Per a pròtesis oculars (ulleres completes, ulleres bifocals completes, renovació de vidres o muntures, lents de contacte i renovació de lents de contacte), un màxim de 25.000 PTA.

d) Per a pròtesis ortopèdiques i vehicles de minusvàlids. Es poden concedir ajudes fins a 6.000 PTA per a calçat ortopèdic, incloses plantilles; 3.000 PTA en concepte de plantilles per a peus plans o torts, i ajudes fins a 50.000 PTA per a vehicles de minusvàlids.

De les ajudes de l'apartat B en poden ser beneficiaris els treballadors laborals de les universitats de la Comunitat Autònoma Valenciana i els components de la unitat familiar (si viuen al domicili familiar), sempre que no perceben cap retribució laboral.

C Fons d'ajudes a discapacitats psíquics i físics

Tot treballador laboral de les universitats de la Comunitat Autònoma Valenciana que tinga a càrrec seu un fill discapacitat físic o psíquic i/o cònjuge que no puga realitzar cap activitat retribuïda percebrà una ajuda d'un màxim de 50.000 PTA anuals. Per percebre aquesta ajuda és un requisit indispensable la declaració de discapacitació expedida per l'organisme competent i la justificació

de les despeses requerides en el procés de recuperació i/orehabilitació.

En casos excepcionals, que considerarà la Comissió, es podran aprovar ajudes complementàries a les rebudes per alguns dels règims de la Seguretat Social.

2 Requisits i sol× licituds

Les persones interessades han d'adreçar la sol× licitud n segons els models que figuren com a annexos a aquesta convocatòrian a la Comissió d'Interpretació, Estudi i Vigilància, per mitjà del Servei de Personal, del dia 15 de setembre al 14 d'octubre de 1993 inclusivament, tenint en compte que han d'omplir sempre el model de petició d'ajuda del fons social i l'imprès A, B o C, segons el tipus d'ajuda que sol× liciten).

Les sol× licituds han d'anar acompanyades de la documentació ressenyada més avall, referida sempre a les despeses que per aquests conceptes s'hagen produït entre l'1 de gener i el 31 de desembre de

1992. Seran nul× les les instàncies que no vagen acompanyades de la documentació següent:

a) Fotocòpia de la carta de pagament de la declaració de la renda de l'últim any, i/o fotocòpia de l'imprès de la declaració en què figure la base imposable, segellades per la delegació d'Hisenda o entitat en la qual es presentà la liquidació, i també la relació de les persones a càrrec del/de la cap de família que figuren en la declaració i, igualment, declaració dels rendiments de les activitats empresarials, professionals o artístiques, sia en estimació directa, sia en estimació objectiva singular.

b) Per a les sol× licituds del fons educatiu (CURS 1992-93):

- Certificat de trobar-se matriculat en centre oficial o privat, en el qual figure la quantia mensual que es paga.

- Factures originals de les despeses al× legades.

- Per a estudis d'ensenyament universitari, fotocòpia de l'imprès de sol× licitud de matrícula segellada per l'entitat bancària on haja estat abonada.

- Documents acreditatius d'haver aprovat completament el curs anterior o tenir aprovades, el 30 de setembre del curs anterior, les assignatures de què es va matricular.

c) Per a les sol× licituds del fons d'assistència social (1992):

- Factures o documentació que calen per a acreditar la petició.

- Certificat de l'INSS en què es faça constar que l'ajuda sol× licitada no és atesa per aquest organisme (per als casos a què es fa referència en l'apartat B.2.d).

- Certificat acreditatiu que no s'és beneficiari d'un altre tipus d'ajuda econòmica per a aquesta finalitat

per part d'entitats públiques.

d) Per a sol× licituds del fons d'ajudes a discapacitats psíquics i físics (1992):

- Certificat del cobrament de l'ajuda que l'INSS concedeix en aquests supòsits.

- Si, per les característiques de la patologia, no es disposa de cap document, s'ha de presentar un

certificat actualitzat del metge de Medicina General o especialista de la Seguretat Social amb competència en la matèria (psiquiatre, psicòleg).

- Acreditar la convivència dels beneficiaris amb el sol× licitant. A aquest efecte, s'ha de presentar un

certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent.

- Acreditació expressa del col× legi o centre de rehabilitació que la persona afectada rep educació

especial o teràpia rehabilitadora.

- Certificat o factura de la quantitat que la persona interessada abona realment al col× legi o centre (cost anual), desglossat per conceptes.

- Acreditar, mitjançant certificat de l'INSERSO, si es rep o no ajuda d'aquest organisme.

e) Si els dos cònjuges treballen:

- Certificat de l'empresa o entitat en què preste els seus serveis el cònjuge, pel qual s'acredite que no és beneficiari d'un altre tipus d'ajuda econòmica per a aquest fi.

f) Declaració del sol× licitant que són certes les dades exposades en la sol× licitud, i de conèixer les bases i l'obligatorietat inexcusable d'adjuntar la documentació requerida en cada una de les sol× licituds d'ajuda.

3 Concessió d'ajudes

3.1 Transcorreguts els terminis fixats anteriorment, es reunirà la Comissió d'Interpretació, Estudi i Vigilància del Conveni, constituïda paritàriament per les centrals sindicals signants del Conveni i representants de l'administració de les universitats de la Comunitat Autònoma Valenciana, els quals, en vista de les sol× licituds rebudes i acompanyades dels requisits abans assenyalats, i vist el barem que s'estableix al quadre annex I, concedirà, seguint l'ordre de puntuació, les ajudes i quantitats màximes establertes en cada un dels fons.

3.2 Si els recursos pressupostats no són suficients per a atendre totes les sol× licituds presentades, la Comissió establirà la distribució del pressupost disponible entre els diversos grups de fons, i les ajudes es concediran per ordre de puntuació de les sol× licituds d'acord amb el barem. En aquest cas, es podran modificar les quanties establertes anteriorment.

3.3 La selecció s'efectuarà tenint en compte els ingressos anuals íntegres de la unitat familiar, menys les despeses deduïbles consignades en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i el nombre de persones a càrrec del/de la cap de família que figuren en aquesta declaració, segons el barem de l'annex I.

3.4 Si durant el procés de concessió de les ajudes, o posteriorment a aquest, la Comissió té coneixement que la informació subministrada pel sol× licitant no s'ajusta a la realitat, l'ajuda no li serà abonada i, si escau, el beneficiari quedarà obligat a reintegrar l'ajuda que li haja estat atorgada.

3.5 Si una vegada resoltes totes les sol× licituds d'ajudes presentades no s'ha esgotat l'import fixat amb aquesta finalitat per a l'exercici pressupostari corresponent, la Comissió d'Interpretació, Estudi i Vigilància podrà considerar altres sol× licituds presentades per a supòsits que no s'inclouen en aquestes normes.

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.