Promoció i Carrera Professional

Llums i ombres en la nova convocatòria de sexennis

L'actual convocatòria segueix una línia continuista que no atén algunes de les reivindicacions que vénen assenyalant els agents socials

Avui dia 17 de gener s'inicia el termini de sol·licitud d'avaluació de l'activitat investigadora (sexennis). La convocatòria romandrà oberta fins al dia 5 de febrer de 2022.

En la present convocatòria s'arreplega el dret del personal funcionari de recent incorporació a la convalidació dels trams d'investigació reconeguts en l'etapa anterior a l'ingrés a la funció pública.
Des de CCOO celebrem que, a més, els efectes econòmics d'aquesta convalidació siguen des que la persona sol·licitant va adquirir la condició de funcionària, tal com hem vingut demandant en les últimes convocatòries.

No obstant això, altres aspectes continuen llastrant les convocatòries de sexennis. Encara que es reconeix el dret a l'avaluació del personal funcionari a temps parcial, els corresponents efectes econòmics d'aquest complement de productivitat només seran reconeguts quan la persona passe a prestar serveis a temps complet. CCOO entén que aquesta redacció vulnera el dret de garantir l'efectiva equiparació i igualtat de drets de les persones treballadores a temps parcial i a temps complet, per la qual cosa ha recorregut la present convocatòria davant els Tribunals.

En tot cas, la qual cosa CCOO considera més important, i així ho porta demandant en els últims anys al Govern, és la urgent necessitat d'establir la Mesa de negociació d'universitats on un dels temes inajornables a abordar és la modificació i actualització del RD de Retribucions del Professorat Funcionari Universitari en vigor des de 1989 (RD 1086/1989, de 28 d'agost), un text que està clarament desactualitzat i que cal renovar.

Secretaria d'Universitat i Investigació de FE CCOO
17 de gener de 2022

.

Més informació:
Vicerectorat d'Investigació VINV - Convocatòries sexennis 2021.
https://www.upv.es/entidades/VINV/info/981097normalc.html

 

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 

 

 

 

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 

 

.

 

CCOO denuncia que la ANECA no és "transparent" ni "objectiva" perquè qüestiona revistes científiques de prestigi

CCOO denuncia una vez más la falta de transparencia y objetividad de la ANECA y lamenta que avale la creación de “listas sospechosas” de revistas científicas, que incluyen algunas de las más prestigiosas.

Los procesos de evaluación y acreditación desarrollados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) determinan el funcionamiento de las universidades y de muchos centros de investigación, de la misma forma que condicionan las posibilidades de empleo y promoción para el personal docente e investigador. Obtener un informe negativo y sufrir retrasos en la evaluación o acreditación pueden tirar por tierra el esfuerzo de muchas personas durante un largo periodo de tiempo.

Por eso resulta incomprensible que ANECA, después de varios cambios de gobierno y reestructuraciones internas, aún siga sin desarrollar su actuación con transparencia y ejecute muchas de sus decisiones de modo poco o nada objetivo. Así, a los tradicionales problemas y retrasos en las acreditaciones, evaluaciones de la actividad investigadora, la excesiva discrecionalidad de las comisiones encargadas de dichos procesos o el persistente retraso en normalizar la evaluación de los “sexenios de transferencia”, ahora se ha sumado la difusión de un posible cambio en los criterios basado en la eliminación de muchas revistas científicas que se han venido aceptando hasta ahora sin problema alguno.

Intentar suprimir méritos investigadores en función de no considerar adecuadas unas revistas científicas a partir de un informe limitado y subjetivo, que se ha adjudicado sin transparencia, es totalmente inaceptable. Más aún cuando ANECA no ha informado previamente a ninguno de los sectores afectados (sindicatos, asociaciones y universidades) de la intención de llevar a cabo semejante medida. 

A pesar de la nota aclaratoria presentada:

(http://www.aneca.es/content/download/16673/202332/file/Nota%20ANECA%20criterios%20evaluacio%CC%81n.pdf),

ANECA parece querer enviar un mensaje: que no se valorará la publicación de resultados científicos realizados en las revistas de la “lista sospechosa”. Una lista basada en un informe absurdo, que pone en cuestión la calidad de algunas de las revistas más prestigiosas. 

Sabemos que el mundo de las revistas científicas y sus editores se ha convertido en un negocio, que vive a costa de los y las investigadoras, en el que se cobra por publicar y por acceder a lo publicado, salvo las revistas de acceso totalmente abierto (cada vez menos frecuentes). Y somos conscientes de que en esta mercantilización de la ciencia pueden aparecer revistas que adopten hábitos poco claros. Pero también sabemos que en esta pelea comercial las grandes editoriales científicas presionan para eliminar la competencia sin mucho respeto por la verdad. De manera que suelen aparecer denuncias sin pruebas, rumores sin fundamento o bulos en las redes sociales como forma de desacreditar. Situación que ya ha provocado a nivel internacional demandas millonarias y rectificaciones por afectar a revistas de reconocido prestigio.

Que ANECA haya caído en ese juego es inaceptable cuando, como organismo público, debería actuar bajo el respeto a las normas legales y la veracidad. Además de regirse por criterios académicos y científicos, de manera que, si se quiere excluir alguna publicación, esa decisión debe estar suficientemente fundamentada y probada más allá de cualquier especulación o interpretación sesgada. Por avalar estudios de este tipo, en algunos países de nuestro entorno se producen dimisiones y ceses. 

CCOO exige la rectificación inmediata por parte de ANECA y la apertura de procesos de diálogo y negociación para mejorar los criterios y sistemas de evaluación de ANECA.

Secretaría de Universidad e Investigación FE CCOO
11 de octubre de 2021

.

CCOO denuncia una vegada més la falta de transparència i objectivitat de la ANECA i lamenta que avale la creació de “llistes sospitoses” de revistes científiques, que inclouen algunes de les més prestigioses.

Els processos d'avaluació i acreditació desenvolupats per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) determinen el funcionament de les universitats i de molts centres d'investigació, de la mateixa forma que condicionen les possibilitats d'ocupació i promoció per al personal docent i investigador. Obtenir un informe negatiu i patir retards en l'avaluació o acreditació poden tirar per terra l'esforç de moltes persones durant un llarg període de temps.

Per això resulta incomprensible que ANECA, després de diversos canvis de govern i reestructuracions internes, encara seguisca sense desenvolupar la seua actuació amb transparència i execute moltes de les seues decisions de manera poca o gens objectiu. Així, als tradicionals problemes i retards en les acreditacions, avaluacions de l'activitat investigadora, l'excessiva discrecionalitat de les comissions encarregades d'aquests processos o el persistent retard a normalitzar l'avaluació dels “sexennis de transferència”, ara s'ha sumat la difusió d'un possible canvi en els criteris basat en l'eliminació de moltes revistes científiques que s'han vingut acceptant fins ara sense cap problema.

Intentar suprimir mèrits investigadors en funció de no considerar adequades unes revistes científiques a partir d'un informe limitat i subjectiu, que s'ha adjudicat sense transparència, és totalment inacceptable. Més encara quan ANECA no ha informat prèviament a cap dels sectors afectats (sindicats, associacions i universitats) de la intenció de dur a terme semblant mesura.

Malgrat la nota aclaridora presentada:

(http://www.aneca.es/content/download/16673/202332/file/nota%20ANECA%20criteris%20**evaluacio%CC%81n.pdf),

ANECA sembla voler enviar un missatge: que no es valorarà la publicació de resultats científics realitzats en les revistes de la “llista sospitosa”. Una llista basada en un informe absurd, que posa en qüestió la qualitat d'algunes de les revistes més prestigioses.

Sabem que el món de les revistes científiques i els seus editors s'ha convertit en un negoci, que viu a costa dels i les investigadores, en el qual es cobra per publicar i per accedir al publicat, excepte les revistes d'accés totalment obert (cada vegada menys freqüents). I som conscients que en aquesta mercantilització de la ciència poden aparèixer revistes que adopten hàbits poc clars. Però també sabem que en aquesta baralla comercial les grans editorials científiques pressionen per a eliminar la competència sense molt de respecte per la veritat. De manera que solen aparèixer denúncies sense proves, rumors sense fonament o bulos en les xarxes socials com a manera de desacreditar. Situació que ja ha provocat a nivell internacional demandes milionàries i rectificacions per afectar revistes de reconegut prestigi.

Que ANECA haja caigut en aqueix joc és inacceptable quan, com a organisme públic, hauria d'actuar sota el respecte a les normes legals i la veracitat. A més de regir-se per criteris acadèmics i científics, de manera que, si es vol excloure alguna publicació, aqueixa decisió ha d'estar prou fonamentada i provada més enllà de qualsevol especulació o interpretació esbiaixada. Per avalar estudis d'aquest tipus, en alguns països del nostre entorn es produeixen dimissions i cessaments.

CCOO exigeix la rectificació immediata per part de ANECA i l'obertura de processos de diàleg i negociació per a millorar els criteris i sistemes d'avaluació de ANECA.

Secretaria d'Universitat i Investigació FE CCOO
11 d'octubre de 2021

.

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

 Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR LABORAL CON CONTRATOS DE DURACIÓN DEFINIDA

 

    Sexenios 01

CCOO ha ganado varias demandas judiciales de conflictos colectivos y está pendiente de una resolución de la Sala Social del Tribunal Supremo que reconozca, como ya lo ha hecho con los quinquenios de docencia, el derecho a la evaluación de la actividad investigadora del PDI con vinculación temporal de las Universidades españolas, profesorado que supone un 45% de las plantillas de las Universidades Públicas.

 

En este marco, observamos con estupor cómo un organismo autónomo público como la ANECA, en el marco de un formato informativo informal denominado “Conversaciones con la ANECA” celebrado el día 14 de enero, haya hecho una declaración relevante que no se ha hecho pública en ningún canal oficial. Ante preguntas de profesores asistentes al encuentro, y con la presencia de la directora de la ANECA, se indicó que habían habilitado un apartado en la aplicación para poder realizar la evaluación de personal laboral temporal y que, además, se estaba en disposición de poder evaluar cuántas solicitudes se presentasen (tanto de universidades públicas como privadas u organismos de investigación o entendemos que de fundaciones de investigación).

 

Lo sorprendente fue que dos días después la propia ANECA informó de que había un problema con la aplicación informática que la dejó inactiva hasta el día 23, lo que condujo al Ministerio de Universidades a prorrogar el plazo para la solicitud de sexenios de investigación hasta el día 8 de febrero.

 

¿Plantea problemas la situación ocasionada por esta novedad? La respuesta es SÍ, porque para poder someter a evaluación por la CNEAI la actividad investigadora las universidades tienen que suscribir convenios. Por tanto, la CRUE debería estar atenta y tratar este tema de gran relevancia para un porcentaje importante de la plantilla de sus universidades.

 

¿El derecho a la evaluación supone el reconocimiento implícito de la remuneración de la actividad investigadora? Desafortunadamente aún NO, porque la financiación de las universidades depende de las comunidades autónomas y las retribuciones del PDI Laboral están supeditadas a lo establecido en los convenios colectivos en las diversas universidades.

 

CCOO, ante esta situación de confusión institucional por parte del Ministerio, reclama que este tema se trate en el Consejo de Coordinación de Política Universitaria, máxime cuando el objetivo principal de las instituciones es la calidad de las Universidades Públicas.

 

¿Qué ha solicitado CCOO al Ministerio de Universidades? Que la evaluación de la actividad investigadora y las retribuciones al PDI Laboral sea un tema prioritario en los ámbitos correspondientes y que se arbitre un periodo de solicitud extraordinario para que pueda presentar su solicitud de evaluación aquel PDI Laboral que esté interesado.

 

CCOO defiende que las instituciones públicas deben tener un compromiso expreso con la transparencia y deben poner de manifiesto sus actuaciones en el portal público de la institución que debe ser accesible a cualquier ciudadano o ciudadana. Además, el profesorado universitario merece recibir información con la debida antelación y por los medios oficiales.

 

CCOO emplaza al Ministerio de Universidades al ejercicio responsable de sus competencias orgánicas coordinando las funciones de ANECA y no supeditándose a ellas.

27 de enero de 2021

FE CCOO. Secretaría de Universidad e Investigación

.

 

 .

Aquest virus el parem units

.

Els drets es conquisten i es defensen

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Estatut del PDI

 

El Ministeri d'Universitats ha fet públic un esborrany de l'Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI), amb la intenció d'aprovar-ho abans de l'inici del curs acadèmic 2020-2021.

 

En aquest enllaç podeu disposar l'esborrany de l'Estatut del PDI (2020).

 

Esperem les vostres al·legacions i comentaris, sobre les qüestions medul·lars que afecten el PDI com les figures de professorat, la carrera professional, les retribucions, la jornada laboral, la mesura de la càrrega de treball, la conciliació o la igualtat i unes altres que considereu que han de ser contemplades de manera explícita en l'Estatut del PDI.

 

https://fe.ccoo.es/d7cdfea8b845b42c3c01bd268d865079000063.jpg

 

Estatuto del PDI

 

El Ministerio de Universidades ha hecho público un borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), con la intención de aprobarlo antes del inicio del curso académico 2020-2021.

 

En este enlace podéis disponer el borrador del Estatuto del PDI (2020).

 

Esperamos vuestras alegaciones y comentarios, sobre las cuestiones medulares que afectan al PDI como las figuras de profesorado, la carrera profesional, las retribuciones, la jornada laboral, la medida de la carga de trabajo, la conciliación o la igualdad y otras que consideréis que deben ser contempladas de modo explícito en el Estatuto del PDI.

 

.

Aquest virus el parem units

Ho parem quan confies que eixirem d'això

 

.

Els drets es conquisten i es defensen

 

.

Código legislativo de universidades

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat
Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

https://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CCOO_UGT_CSIF_01.jpg

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

 

El Ministerio de Universidades ha hecho público, a través de los medios de comunicación, su intención de presentar un Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) a finales de junio y aprobarlo antes del inicio del curso académico 2020-21.


Los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF le recordamos que es preceptivo legalmente, según lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 15, que las condiciones de trabajo se negocien con los representantes de los trabajadores.


Ante las declaraciones realizadas por el Ministerio consideramos de máxima urgencia que se convoque la Mesa de Negociación con un calendario definido de reuniones y temas a tratar, constituida de forma paritaria por el Ministerio y los representantes legales de los trabajadores, en la que se aborden de forma integral todas las cuestiones medulares que afectan al PDI como las figuras de profesorado, la carrera profesional, las retribuciones, la jornada laboral, la medida de la carga de trabajo, la conciliación o la igualdad y que deben ser contempladas de modo explícito en el Estatuto del PDI.

 

Madrid, 18 de junio de 2020

.

.

.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.