Acords i Propostes en la Universitat

CCOO informa dels punts tractats en la Mesa General de la UPV celebrada el passat 13 de juliol:

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ  PLA CONCILIA UPV

Durant diverses setmanes s'ha estat treballant en l'actualització del Pla Concilia de la UPV en la part de permisos, llicències, reduccions de jornada, creació Comissió paritària de seguiment, disposició addicional i annexos, per a incorporar les millores que s'arrepleguen en el Decret 42/2019 del Consell, de regulació de les condicions de treball personal Generalitat en equiparació amb el personal de la UPV.

Es pretén unificar el Pla Concilia de PAS-PI  i  el Pla Concilia de PDI.

Pel que fa al PAS-PI, CCOO està conforme, però en el que afecta al PDI, CCOO no està d'acord ja que en el punt 6 Reduccions de Jornada apartat 18, que tracta d'explicar com s'aplicaran les reduccions en la jornada de PDI quant a l'assignació de docència, no és clar.

Per això per a donar un millor enfocament CCOO planteja afegir el següent paràgraf:

“La reducció de jornada afectarà la totalitat de la jornada laboral, repercutint de manera proporcional en les hores lectives (crèdits) que corresponguen impartir al professor segons la Normativa d'Ordenació Acadèmica, excepte quan la reducció no suposa una deducció de retribucions en els casos contemplats en el punt 6.4.”

CCOO vota en contra de la proposta de modificació Pla Concilia perquè es manté l'apartat 18 sense admetre el plantejament presentat, d'aquesta manera el citat apartat es queda inconclús.

No obtenint la majoria simple necessària en la votació de la proposta, el document es presentarà en el pròxim Consell de Govern per a la seua aprovació.

D'altra banda, l'administració es compromet a revisar amb major deteniment els punts que afecten el PDI.

 

Punxa ací per a veure l'esborrany de la proposta de Pla Concilia.

Des de CCOO hem preparat una guia que contempla els canvis i millores que s'han incorporat a les parts revisades de la nova versió de Pla Concilia UPV, punxa ací per a veure la guia.

 

LLICÈNCIA PER ESTUDIS RELACIONADA AMB LES AJUDES DE REQUALIFICACIÓ DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI

El Reial decret 898/1985, sobre règim del professorat universitari habilita a les universitats per a la concessió de llicències per estudis, per això l'administració proposa per a la seua aprovació, dins de les ajudes de requalificació, una llicència per a estades de formació en una universitat o centre investigador diferent a la UPV que permeten fins a 2 anys.

CCOO requereix que el professorat que obtinga aquesta llicència en el cas que comprenga dos semestres, que no impartisca docència en el semestre següent punt a l'inici o en finalitzar la llicència, el Vicerector de Professorat comenta que se li sol·licitarà a departament que garantisca que no s'impartisca docència.

La proposta és aprovada per unanimitat.

 

 

INFORME CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES PER A IMPULSAR LA MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA DE LES EMPLEADES PÚBLICA PER RAÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Per part de les organitzacions sindicals es valora que és una mesura molt positiva i se sol·licita que s’estudia la possibilitat que les professores puguen acollir a aquest Conveni, l'administració comenta que l'elevaren a la Vicerectora per al seu estudi.

En referència al punt 7.2. del Conveni,   CCOO pregunta si les indemnitzacions inclouen l'ajuda econòmica de lloguer d'habitatge, l'administració no ho aclareix, CCOO considera que seria convenient que la Universitat ho assumirà.

 

 

INCREMENT RETRIBUTIU DEL 0,9% PER A l'ANY 2021

L'administració informa que s'han actualitzat les taules retributives i s'està treballant per a abonar l'increment en la pròxima nòmina, amb efectes retroactius des de l'1 de gener.

CCOO informa que en el Decret llei 9/2021, de 2 de juliol de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, en l'article 1.2.a) s'arreplega que es podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació i que en la UPV tenim l'acord d'aportar el 0,5% de la massa salarial, per la qual cosa s'hauran de reprendre les aportacions al Pla de Pensions de la Universitat.

 

 

SITUACIÓ SOCI-SANITÀRIA ACTUAL I ACCIONS A PRENDRE

Davant la situació actual de la pandèmia des de l'organització sindical STEPV es planteja per al mes de juliol que es treballe al 80% no presencial i el 20% presencial.

CCOO dóna suport a la proposta i a més sol·licita que s'incloguen en el treball no presencial a les Jefatures de Secció.

Finalment, les organitzacions sindicals sol·liciten l'extensió del treball no presencial a tot el personal, a més se sol·licita la revisió de la Resolució de la Universitat de normalitat per al mes de setembre.

 

 

PREGUNTES

Les organitzacions sindicals pregunten pel pagament de la productivitat variable del PDI, al·ludeixen que ha arribat informació que hi ha problemes per a la modificació del Decret quant al pagament de la part de productivitat acadèmica dels anys 2018 i 2019, el Vicerector de Professorat informa que no té coneixement de la informació, però que l'esborrany del Decret està pendent de passar per l'oficina de pressupostos de la Generalitat.

El Vicerector explica que per part de la Universitat es va fer un informe jurídic des de la Secretaria General i des del Consell Social que el pagament de la productivitat no té increment pressupostari per a la Generalitat ja que ho assumeix la Universitat, i pensa que d'aquesta manera es publicarà el Decret.

 

 

 

 

CCOO informa de los puntos tratados en la Mesa General de la UPV celebrada el pasado 13 de julio:

 

PROPUESTA MODIFICACIÓN PLAN CONCILIA UPV

 

Durante varias semanas se ha estado trabajando en la actualización del Plan Concilia de la UPV en la parte de permisos, licencias, reducciones de jornada, creación Comisión paritaria de seguimiento, disposición adicional y anexos, para incorporar las mejoras que se recogen en el Decreto 42/2019 del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo personal Generalitat en equiparación con el personal de la UPV.

Se pretende unificar el Plan Concilia de PAS-PI y el Plan Concilia de PDI.

En lo que respecta al PAS-PI, CCOO está conforme, pero en lo que afecta al PDI, CCOO no está de acuerdo ya que en el punto 6 Reducciones de Jornada apartado 18, que trata de explicar cómo se aplicarán las reducciones en la jornada de PDI en cuanto a la asignación de docencia, no está claro. Por ello para dar un mejor enfoque CCOO plantea añadir el siguiente párrafo:

“La reducción de jornada afectará a la totalidad de la jornada laboral, repercutiendo de manera proporcional en las horas lectivas (créditos) que correspondan impartir al profesor según la Normativa de Ordenación Académica, excepto cuando la reducción no suponga una deducción de retribuciones en los casos contemplados en el punto 6.4.”

CCOO vota en contra de la propuesta de modificación Plan Concilia porque se mantiene el apartado 18 sin admitir el planteamiento presentado, de esta manera el citado apartado se queda inconcluso.

No obteniendo la mayoría simple necesaria en la votación de la propuesta, el documento se presentará en el próximo Consejo de Gobierno para su aprobación.

Por otra parte, la administración se compromete a revisar con mayor detenimiento los puntos que afectan al PDI.

Pincha aquí para ver el borrador de la propuesta de Plan Concilia.

Desde CCOO hemos preparado una guía que contempla los cambios y mejoras que se han incorporado a las partes revisadas de la nueva versión de Plan Concilia UPV, pincha aquí para ver la guía.

 

LICENCIA POR ESTUDIOS RELACIONADA CON LAS AYUDAS DE RECUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

 

El Real Decreto 898/1985, sobre régimen del profesorado universitario habilita a las universidades para la concesión de licencias por estudios, por ello la administración propone para su aprobación, dentro de las ayudas de recualificación, una licencia para estancias de formación en una universidad o centro investigador distinto a la UPV que permitan hasta 2 años.

CCOO requiere que el profesorado que obtenga esta licencia en el caso de que comprenda dos semestres, que no imparta docencia en el semestre siguiente tanto al inicio o al finalizar la licencia, el Vicerrector de Profesorado comenta que se le solicitará a departamento que garantice que no se imparta docencia.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

 

 

INFORME CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA DE LAS EMPLEADAS PÚBLICA POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 

Por parte de las organizaciones sindicales se valora que es una medida muy positiva y se solicita que se estudie la posibilidad de que las profesoras puedan acoger a este Convenio, la administración comenta que lo elevaran a la Vicerrectora para su estudio.

En referencia al punto 7.2 del Convenio CCOO pregunta si las indemnizaciones incluyen la ayuda económica de alquiler de vivienda, la administración no lo aclara, CCOO considera que sería conveniente que la Universitat lo asumiera.

 

 

INCREMENTO RETRIBUTIVO DEL 0,9% PARA EL AÑO 2021

 La administración informa que se han actualizado las tablas retributivas y se está trabajando para abonar el incremento en la próxima nómina, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

 

CCOO informa que en el Decreto Ley 9/2021, de 2 de julio de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, en el artículo 1.2.a) se recoge que se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo y que en la UPV tenemos el acuerdo de aportar el 0,5% de la masa salarial, por lo que se tendrán que retomar las aportaciones al Plan de Pensiones de la Universitat.

 

SITUACIÓN SOCIO-SANITARIA ACTUAL Y ACCIONES A TOMAR

Ante la situación actual de la pandemia desde la organización sindical STEPV se plantea para el mes de julio que se trabaje al 80% no presencial y el 20% presencial.

CCOO apoya la propuesta y además solicita que se incluyan en el trabajo no presencial a las Jefaturas de Sección.

Finalmente, las organizaciones sindicales solicitan la extensión del trabajo no presencial a todo el personal, además se solicita la revisión de la Resolución de la Universitat de normalidad para el mes de septiembre.

 

 

PREGUNTAS

 Las organizaciones sindicales preguntan por el pago de la productividad variable del PDI, aluden que ha llegado información de que hay problemas para la modificación del Decreto en cuanto al pago de la parte de productividad académica de los años 2018 y 2019, el Vicerrector de Profesorado informa que no tiene conocimiento de la información, pero que el borrador del Decreto está pendiente de pasar por la oficina de presupuestos de la Generalitat.

 

El Vicerrector explica que por parte de la Universitat se va hacer un informe jurídico desde la Secretaría General y desde el Consejo Social de que el pago de la productividad no tiene incremento presupuestario para la Generalitat ya que lo asume la Universitat, y piensa que de esta manera se publicará el Decreto.

 

.

 

 

CCOO PV celebrem la creació per llei de la Mesa d’Universitats que insistentment ha reclamat durant anys

CCOO va presentar esmenes en el tràmit parlamentari que han tingut resultat

 

    https://fe.pv.ccoo.es/aec40817c1d70425761ee667e391ac5e000063.jpg

L’Article 186 de la Llei 4/2021, la nova Llei de la Funció Pública Valenciana recull l’esmena que des de l’Àrea Pública de CCOO PV presentarem en la tramitació parlamentària respecte a:

 

- Creació del a Mesa General de Negociació per a tot el personal depenent d’administracions públiques valencianes, incloent a les universitats (186-1-a)

- Creació de la Mesa d’Universitats Públiques Valencianes (186-1-e)

 

Les dues meses de negociació han estat reivindicacions que des de CCOO PV hem fent de forma insistent.

Durant la negociació dels diferents esborranys al seu pas per la Mesa General de Negociació I, ja varem insistir en la importància i necessitat de creació de la Mesa per a tot els personal que depèn de les diferents administracions públiques.

L’Estatut Bàsic de l’Empleat/da Públic/ca (EBEP) reconeix que són d’obligada negociació les matèries que, tot si ser de competència per a autoorganitzar-se cada administració, siguen influents en les condicions laborals del personal.

L’Estatut de Treballadors i Treballadores també empara la negociació col·lectiva del personal laboral

L’Administració Autonomica te competències per a dictar normes que afecten a matèries d’obligada negociació.

 

Des de CCOO PV sempre hem considerat que cal regularitzar marcs de negociació formals per tractar les matèries drets laborals que concerneixen a cada àmbit o sector i que era necessària la creació de la Mesa d’Universitats.

I per donar compliment també amb el que diu l’EBEP, la Mesa que englobe a totes les dels diferents sectors, així com de personal funcionari com estatutari i laboral, tenint un àmbit global que en la llei anterior no existia.

 

.

Som universitat pública

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

La FECCOOPV proposa una regulació per al teletreball aplicable a les 5 universitats públiques valencianes

La presencialitat i el treball remot no pot suposar major càrrega de treball ni per a PAS ni per a PDI

Les seccions sindicals de CCOO de les universitats públiques valencianes ens hem reunit per analitzar els procés de desescalada i com s’està gestionant en les 5 universitats.

De les situacions debatudes i tenint en compte l’autonomia universitària, hem identificats alguns trets comuns a tot el personal que treballa a les universitats.

Per una banda veiem que el compliment de la protecció a les persones vulnerables porta a que aquell personal major de 60 anys ha d’evitar la presencialitat per ser personal en risc. En aquests moments s’està fent un estudi d’afectació, però trobem que les plantilles universitàries, tant de PDI com de PAS pot arribar a tindre percentatges gens menyspreables susceptibles de ser personal de risc per tindre més de 60 anys, només atenent a este criteri.

Aquest indicador ens dona idea de la necessitat de prendre mesures per a rejovenir les plantilles existents mitjançant ofertes d’ocupació i augment de plantilles.

Per altra banda també considerem molt important l’observació d’altre criteri que no està sent contemplat en algunes universitats: personal que conviu amb persones de risc i que també hauria d’estar previst.

Aquestes dues realitats també venen emmarcades en una situació de possible prolongació del teletreball més enllà de les fases previstes i de cara al curs vinent.  Molts departaments estan estudiant quines serien les àrees amb major necessitat de presencialitat i quines podrien estar abordades de forma telemàtica. Però més enllà d’aquestes consideracions, des del punt de vista de la Salut Laboral, és imprescindible l’ordenació del treball a distància, teletreball o treball remot. I cal que s’aborde des dels comitès de seguretat i salut i des de la negociació col·lectiva. Qüestions ergonòmiques, d’ús del temps, de l’estrés per sobrecàrrega, de la corresponsabilitat en la conciliació,... són elements a tindre en compte per a poder desenvolupar el treball encomanat sense pèrdua de drets i per a preservar la salut laboral.

El teletreball mai pot suposar un augment de càrrega laboral per haver d’atendre la feina de forma remota i després atendre presencialment o a l’inrevés. Seria com doblar l’horari de treball i això no és acceptable.

Proposem també que hi haja una revisió del sistema de finançament universitari per a poder abordar aquesta realitat que vindrà de la mà de la nova normalitat generada pel coronavirus.

Les distàncies de seguretat faran que es recalculen els aforaments dels espais i aquesta reordenació no pot significar cap reducció de plantilles, tant entre el PAS com entre el PDI, donat que la feina -presencial i treball remot- continuarà sent la mateixa o, més probablement, major. A més, es fa urgent reduir la grandària dels grups docents (siga per a docència presencial, siga per a docència a distància) en els casos encara existents de grups de més de 70 i 80 estudiants, i aquesta reducció dels grups ha de cobrir-se amb la contractació de més professorat en moltes àrees.

La FECCOOPV plantejarà, entre d’altres, aquestes propostes a la Consellera d’Universitat per a demanar el necessari lideratge que des de la Conselleria cal emprendre, des del nostre punt de vista.

    https://www.pv.ccoo.es/6664df312dc1bb2010fe345aaa5e05c2000063.jpg
.


La FECCOOPV propone una regulación para el teletrabajo aplicable en las 5 universidades públicas valencianas.

La presencialidad y el trabajo remoto no puede suponer mayor carga de trabajo ni para PAS ni para PDI.

Las secciones sindicales de CCOO de las universidades públicas valencianas nos hemos reunido para analizar los proceso de desescalada y como se está gestionando en las 5 universidades.

De las situaciones debatidas y teniendo en cuenta la autonomía universitaria, hemos identificados algunos rasgos comunes a todo el personal que trabaja en las universidades.

Por un lado vemos que el cumplimiento de la protección a las personas vulnerables lleva a que aquel personal mayor de 60 años tiene que evitar la presencialidad por ser personal en riesgo. En estos momentos se está haciendo un estudio de afectación, pero encontramos que las plantillas universitarias, tanto de PDI como de PAS puede llegar a tener porcentajes nada despreciables susceptibles de ser personal de riesgo por tener más de 60 años, solo atendiendo a este criterio.

Este indicador nos da idea de la necesidad de tomar medidas para rejuvenecer las plantillas existentes mediante ofertas de ocupación y aumento de plantillas.

Por otro lado también consideramos muy importante la observación de otro criterio que no está siendo contemplado en algunas universidades: personal que convive con personas de riesgo y que también tendría que estar previsto.

Estas dos realidades también vienen enmarcadas en una situación de posible prolongación del teletrabajo más allá de las fases previstas y de cara al curso próximo. Muchos departamentos están estudiando cuales serían las áreas con mayor necesidad de presencialidad y cuales podrían estar abordadas de forma telemática. Pero más allá de estas consideraciones, desde el punto de vista de la Salud Laboral, es imprescindible la ordenación del trabajo a distancia, teletrabajo o trabajo remoto. Y hace falta que se aborde desde los comités de seguridad y salud y desde la negociación colectiva. Cuestiones ergonómicas, de uso del tiempo, del estrés por sobrecarga, de la corresponsabilidad en la conciliación,... son elementos a tener en cuenta para poder desarrollar el trabajo encomendado sin pérdida de derechos y para preservar la salud laboral.

El teletrabajo nunca puede suponer un aumento de carga laboral por tener que atender el trabajo de forma remota y después atender presencialmente o al revés. Seria como doblar el horario de trabajo y esto no es aceptable.

Proponemos también que haya una revisión del sistema de financiación universitaria para poder abordar esta realidad que vendrá de la mano de la nueva normalidad generada por el coronavirus. Las distancias de seguridad harán que se recalculen los aforos de los espacios y esta reordenación no puede significar ninguna reducción de plantillas, tanto entre el PAS como entre el PDI, dado que el trabajo -presencial y trabajo remoto- continuará siendo la misma o, más probablemente, mayor. Además, se hace urgente reducir el tamaño de los grupos docentes (sea para docencia presencial, sea para docencia a distancia) en los casos todavía existentes de grupos de más de 70 y 80 estudiantes, y esta reducción de los grupos tiene que cubrirse con la contratación de más profesorado en muchas áreas.

La FECCOOPV planteará, entre otros, estas propuestas a la Consellera de Universidad para pedir el necesario liderazgo que desde la Consellería hay que emprender, desde nuestro punto de vista.

 


.

 

 


Et recomanem que lliges les següents recomanacions i orientacions sobre ergonomia i organització del treball. Poden ser útils en la pràctica.

link ací......

.


    https://www.pv.ccoo.es/cecb67c52ac92b5f4eb3098734540709000053.jpg

.

   Aquest virus el parem units


Ho parem si et quedes a casa 


.

Atenció a l´afiliació.

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                  77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

 CCOO INFORMA DE LA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE UNIVERSIDADES

El pasado miércoles 8 de abril tuvo lugar una reunión por videoconferencia a la que asistieron el Ministro de Universidades, el Secretario General de Universidades, la Jefa de Gabinete (por el Ministerio) y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG. Fue la primera con el nuevo Ministro desde la declaración del Estado de Alarma y la segunda tras su toma de posesión.

CCOO acudió a la reunión con propuestas para facilitar el sostenimiento de la Educación Superior y de la Investigación en un contexto donde las trabajadoras y los trabajadores de las Universidades Públicas han mantenido activa la docencia desde el primer día, tal y como se nos encomendó tras la declaración del Estado de Alarma. En un tiempo récord, el PDI y el PAS se han adaptado a las nuevas circunstancias, como empleadas y empleados públicos responsables y como profesionales comprometidos para evitar que ningún estudiante se quede atrás. No obstante, estos cambios tan radicales y exigentes no pueden realizarse omitiendo la necesaria interlocución con los agentes sociales.

En CCOO estamos trabajando para identificar los aspectos que definen estos nuevos escenarios laborales, en ocasiones expectantes ante los inesperados cambios de rumbo, con desconcierto por la falta de directivas claras desde el Gobierno y confusión con la sucesión de medidas apresuradas adoptadas por los distintos rectorados. En cualquier caso, esta situación de emergencia está desregulando de facto nuestras condiciones de trabajo a golpe de resoluciones rectorales sin consultar (ni negociar) con la representación legal de trabajadores y trabajadoras, ni en muchos casos informar o convocar a  los Comités de Seguridad y Salud.

Para CCOO las expectativas respecto a la reunión eran altas pues confiábamos en una reacción rápida y comprometida. Pero, lamentablemente, la postura del Ministro nos ha decepcionado. Hemos constatado su desinterés por contar con la representación de trabajadores/as. Su opción es dialogar exclusivamente con la CRUE y los/as responsables políticos/as de las CC.AA., pretendiendo transformar el derecho a la negociación colectiva en una ronda de preguntas con respuesta aplazada a 10 días, a modo de rueda de prensa asíncrona. En CCOO rechazamos este formato y reivindicamos que el Ministerio de Universidades ejerza el liderazgo de la situación, tal y como están haciendo otros ministerios.

De entre las propuestas para afrontar esta emergencia que hicimos públicas y que hemos trasladado al Ministerio, el Ministro ha rechazado la oferta de debatir la temporalidad y las modalidades de evaluación de este curso académico y de planificar el inicio del próximo. Declina tratar las propuestas relacionadas con las condiciones de trabajo, el mantenimiento de Empleo Público, las OEP, la protección de la investigación, las prórrogas de contratos de PDI temporal y de personal investigador, proyectos de investigación, política de becas, brecha digital del estudiantado. En su respuesta, nos deriva a otros ministerios (Hacienda, Educación y FP o Ciencia e Innovación), o nos indica que nos dirijamos a las Comunidades Autónomas, a las Agencias de Evaluación y de Acreditación o a las propias Universidades. Es decir, parece renunciar a su competencia en todas estas materias. Por ello, desde CCOO reiteramos nuestra oferta de diálogo y negociación en asuntos tan importantes.

En el ámbito universitario CCOO es el primer sindicato y el más representativo, además, como sindicato sociopolítico de clase defiende que la Universidad Pública proporcione un servicio público de calidad que permita así mantener la cohesión social y territorial. Está en peligro la igualdad de oportunidades de estudiantes con bajos ingresos. Corremos el riesgo de continuar adelgazando los servicios públicos del país y disminuyendo la inversión en I+D si no se adoptan medidas inmediatas para evitar una mayor fragilidad del sistema universitario español. La situación actual de vulnerabilidad en el sistema se debe en gran medida a los graves recortes ocurridos tras la crisis financiera del año 2008.

Es evidente que los países con sistemas públicos fuertes y que apuestan por la inversión en Ciencia y en Conocimiento saldrán antes de esta crisis de salud global. Tenemos que mantener el carácter social de nuestros servicios públicos. Ninguna crisis es la última. Esta tiene que  servirnos para aprender y estar preparados para la siguiente.

CCOO exige al Ministerio de Universidades y al Gobierno del Estado que cuente con la representación legítima del personal de las Universidades Públicas para negociar las modificaciones de sus condiciones de trabajo y le emplaza a que considere nuestras aportaciones. Este nuevo escenario necesita la colaboración de toda la ciudadanía y requiere que nos adaptemos con rapidez y con garantías para que la Universidad Pública española siga siendo un servicio público de calidad y el principal motor de I+D de este país.

Madrid, 8 de abril de 2020
Secretaría de Universidades e Investigación FE CCOO

 


     Aquest virus el parem units

 

Ho parem si et quedes a casa

 

 

 

 

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Decàleg de recomanacions per a treballar des de casa.

CCOO PV ofereix un decàleg de recomanacions preventives per al teletreball, pensades principalment per a evitar els trastorns musculoesquelètics, la fatiga visual, l'estrés i els problemes derivats de la transformació d'una part de l'habitatge en un lloc de treball.

  https://www.pv.ccoo.es/cecb67c52ac92b5f4eb3098734540709000053.jpg

1. Cerca un espai de treball que pugues ocupar diàriament, on pugues col·locar amb espai suficient l'ordinador (portàtil o fix) i el material que utilitzes durant l'activitat laboral. Encara que l'ideal és una habitació pròpia, pot ser la taula del menjador… però mai treballes amb portàtil en la taula de centre i des del sofà.

2. La taula no ha de produir reflexos ni enlluernaments (si té lluentor pots cobrir-la amb paper o unes tovalles mats) i ha de tindre dimensions suficients per a permetre la disposició de la pantalla i del teclat o de l'ordinador portàtil, dels documents i del material de treball. Si eres home l'alt recomanable és de 68 cm i si eres dona de 65 cm. Recorda! Mantín sempre recolzats avantbraços i mans.

3. Utilitza la cadira que millor s'adapte a la taula de treball, tant en altura com en profunditat. Procura que el conjunt ‘taula-cadira’ et permeta un espai suficient per a allotjar les cames amb comoditat, per a canviar de postura i per a tindre avantbraços i mans recolzats. Pots utilitzar un coixí o coixí xicotet per a donar suport a la zona lumbar. Si amb la teua cadira els peus no t'arriben al sòl, utilitza reposapeus.

4. El millor és disposar d'un equip fix amb pantalla de l'ordinador i el teclat independent. Recorda que la vora superior de la pantalla ha de coincidir amb la teua visió horitzontal i que és recomanable l'ús de reposacanells.

5. Regula la il·luminació de la pantalla segons la distància a la qual te trobes i la llum de l'espai de treball a casa. No col·loques la pantalla ni d'esquena ni davant de les finestres, evita els reflexos, mantín una distància amb els teus ulls de 40-55 cm i utilitza els ajustos de pantalla.

6. Regula la il·luminació de l’espai de treball a casa. Sempre que siga possible, és preferible una il·luminació natural, que s’ha de complementar amb una artificial quan la primera, per si sola, no garantisca treballar amb suficient llum. Procura que als teus ulls no els done llum directa i, en dies de sol, utilitza cortines o estors per a evitar enlluernaments.

7. Fes pauses que et permeten la recuperació de la fatiga física, postural, visual i mental. Fes pauses de 5 minuts cada hora que permeten descansar els teus ulls, estirar-te i moure't per la casa.

8. Evita l’aïllament i busca companyia. No t'aïlles de companys/es de treball, passareu molts dies sense veure-us. A més de compartir per correu les tasques quotidianes del treball, informa'ls del que fas i informa't del que fan. Connecta't, mantín el contacte amb qui treballes, parlar cada dia per WhatsApp, Skype, Teams o el que preferisques, cuida les teues relacions.

9. Posa una hora d'inici i una hora de fi en la teua jornada laboral. Pensa que treballes a casa i aquest fet pot portar-te a no posar fi a la jornada. La situació particular de cada persona, viure sol o sola, amb fills/filles menors, en parella, amb persones majors, adolescents, etc. necessitarà d'un horari tan ?exible com puga i que permeten les circumstàncies personals i laborals. Ha d'haver-hi un temps per a cada cosa, el dia és llarg i més si no podem eixir de casa. Tens dret a la desconnexió digital.

10. I, sobretot… recorda que eres a casa, en situació excepcional, amb la parella, fills/filles o persones majors… com tu totes confinades. Aquesta situació durarà un temps i serà complicat. Pren-t'ho amb tota l'exigència necessària, però també amb tot l'humor i afecte que pugues.

 

 

 

 


Aquest virus el parem units

 

Ho parem si et quedes a casa

 

Ho parem si et mentalitzes que això no serà fàcil

 

Ho parem cada vegada que et llaves les mans

 

Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals

 

Ho parem quan confies que eixirem d'això

 

 

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.