Mesa negociació PDI - Acords PDI


Procediment per a la renovació del professorat associat en la UPV

 

Ens ha arribat a CCOO el descontentament generalitzat entre el professorat associat quant a com s'està duent a terme per part d'alguns departaments, la no renovació dels contractes per al pròxim curs 2020-2021. I per això cal assenyalar:

- Que en la Mesa de negociació del PDI celebrada el passat 09-05-2020 es va acordar el “Procediment per a la Renovació del Professorat Associat en la UPV” i, que el passat 28-05-2020 va ser aprovat pel Consell de Govern. Si bé, cal aclarir que la Disposició final del procediment estableix la seua entrada en vigor l'endemà de la seua publicació en el BOUPV, acte que encara no s'ha produït. Per tant, el procediment no es troba actualment en vigor.

Disposició final.

El present Procediment per a la renovació del professorat associat a la Universitat Politècnica de València entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV).

 

Quant al procediment aprovat, CCOO creu que l'acord era necessari i com en altres acords negociats amb l'administració, hi ha aspectes que no ens satisfan, però considerem important fer aqueix pas cap avant, a fi de disposar d'uns criteris únics que garantisquen l'equitat dins de la UPV.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que s'estableix en aquest Procediment.

 

Pots descarregar els documents aprovats en aquests enllaços:

 

Certificat del Secretari General sobre l'acord d'aprovació del procediment

 

Procediment per a la renovació del professorat associat

 

Procediment – Annex tècnic

 

Des de CCOO som conscients de la situació desfavorable que està travessant el professorat associat de la UPV i, acollint-nos al procediment aprovat, pendent de la seua publicació, volem destacar alguns aspectes importants addicionals en suport al personal afectat, sobre la valoració que realitzen els departaments per a la renovació dels contractes del professorat associat.

  • Sol·licitar al departament que es tinguen en compte les enquestes dels últims quatre anys, incloent la d'aquest mateix curs, d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.2.a. del procediment.
  • El professor associat està en el seu dret, prèvia sol·licitud al departament, a ser informat del valor que té assignat en els diferents criteris que s'avaluen: enquestes, experiència docent i el IAD.
  • En l'Annex tècnic s'especifica com s'obté el IAD modificat. En CCOO podem ajudar-te en el càlcul i les comprovacions oportunes.

 

Finalment, recordar al Servei de Recursos Humans que segons l'article 3.6 del procediment, ha de comunicar al Comitè d'Empresa la no renovació dels contractes.

 

    https://ccoo.upv.es/images/stories/Universidad/Universidad-no-se-vende-01.jpg

 

Procedimiento para la renovación del profesorado asociado en la UPV

 

Nos ha llegado a CCOO el descontento generalizado entre el profesorado asociado en cuanto a cómo se está llevando a cabo por parte de algunos departamentos, la no renovación de los contratos para el próximo curso 2020-2021.  Y por ello es preciso señalar:

 

- Que en la Mesa de negociación del PDI celebrada el pasado 09-05-2020 se acordó el “Procedimiento para la Renovación del Profesorado Asociado en la UPV” y, que el pasado 28-05-2020 fue aprobado por el Consejo de Gobierno.  Si bien, hay que aclarar que la Disposición final del procedimiento establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUPV, acto que todavía no se ha producido. Por tanto, el procedimiento no se encuentra actualmente en vigor.

Disposición final.

El presente Procedimiento para la renovación del profesorado asociado en la Universitat Politècnica de València entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV).

 

En cuanto al procedimiento aprobado, CCOO cree que el acuerdo era necesario y como en otros acuerdos negociados con la administración, hay aspectos que no nos satisfacen, pero consideramos importante dar ese paso hacia delante, en aras de disponer de unos criterios únicos que garanticen la equidad dentro de la UPV.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este Procedimiento.

 

 

Puedes descargar los documentos aprobados en estos enlaces:

 

Certificado del Secretario General sobre el acuerdo de aprobación del procedimiento

 

Procedimiento para la renovación del profesorado asociado

 

Procedimiento – Anexo técnico

 

Desde CCOO somos conscientes de la situación desfavorable que está atravesando el profesorado asociado de la UPV y, acogiéndonos al procedimiento aprobado, pendiente de su publicación, queremos destacar algunos aspectos importantes adicionales en apoyo al personal afectado, sobre la valoración que realicen los departamentos para la renovación de los contratos del profesorado asociado.

  • Solicitar al departamento que se tengan en cuenta las encuestas de los últimos cuatro años, incluyendo la de este mismo curso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.a. del procedimiento.
  • El profesor asociado está en su derecho, previa solicitud al departamento, a ser informado del valor que tiene asignado en los distintos criterios que se evalúan: encuestas, experiencia docente e IAD.
  • En el Anexo técnico se especifica cómo se obtiene el IAD modificado. En CCOO podemos ayudarte en el cálculo y las comprobaciones oportunas.

 

Por último, recordar al Servicio de Recursos Humanos que según el artículo 3.6  del procedimiento, debe comunicar al Comité de Empresa la no renovación de los contratos.

 

 

Aquest virus el parem units

Ho parem quan confies que eixirem d'això

 

 

 

.

 

 

 

Guies. Reincorporació presencial al treball

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Atenció a l´afiliació.

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)

Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043

Alonso Pérez            79029

José Segovia            77040

Consuelo Vallés         77043

Ildefonso Pelayo        77043

Julia Benet                  77040

Juanjo Escobar (Gandía) 43003

Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv

Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!

Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.

Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Benvolguda companya, benvolgut company predoctoral,

En la Secció Sindical de CCOO acabem de conèixer l'esborrany del Reial Decret pel qual s’aprova l’Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació, que concretarà aquesta figura laboral respecte a la Llei de la Ciència.

En la Web del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats tenim la possibilitat de presentar esmenes a títol personal.

No obstant açò, en Comissions Obreres UPV, pensem que és millor actuar de forma conjunta, unint forces. Us animem al fet que estudieu la norma i us convidem al fet que envieu les vostres esmenes a la Secció Sindical de CCOO, perquè, a més de que les pugueu presentar a nivell individual, puguen formar part de les nostres reivindicacions davant el Ministeri.

L'elaboració d'aquest nou Estatut de Personal Investigador en Formació és complexa i necessita un llarg procés de consultes, el tràmit final de les quals serà una vertadera negociació del Ministeri amb els sindicats.

CCOO pensa que el Personal Investigador ha d'estar al tant de la regulació que afecta a les seues condicions laborals i esperem comptar amb la vostra col·laboració i crítica.

A més, us adjuntem la valoració del text normatiu que hem fet entre les companyes i companys de CCOO de les Universitats de tot l'Estat, i les valoracions concretes que hem fet el Personal Investigador afiliat a CCOO en la UPV.


PDF - Valoració Estatal

 

PDF - Valoració UPV

Des de CCOO tornem a insistir en la nostra crida perquè tot el Personal Investigador Predoctoral s'integre en la Federació de Joves Investigadors/es o en les plataformes, i que a més s'afilien als sindicats per a participar en les eleccions sindicals amb l'objectiu d'estar representats/as en els processos reals de negociació.

Salutacions,
CCOO UPV

     huelga4a

Estimada compañera, estimado compañero predoctoral,

En la Sección Sindical de CCOO acabamos de conocer el borrador del Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, que concretará esta figura laboral respecto a la Ley de la Ciencia.

En la Web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tenemos la posibilidad de presentar enmiendas a título personal.

Sin embargo, en Comisiones Obreras UPV, pensamos que es mejor actuar de forma conjunta, uniendo fuerzas. Os animamos a que estudiéis la norma y os invitamos a que enviéis vuestras enmiendas a la sección sindical de CCOO, para que, además de que las podáis presentar a nivel individual, puedan formar parte de nuestras reivindicaciones ante el Ministerio.

La elaboración de este nuevo Estatuto de Personal Investigador en Formación es compleja y necesita un largo proceso de consultas, cuyo trámite final será una verdadera negociación del Ministerio con los sindicatos.

CCOO piensa que el Personal Investigador debe estar al tanto de la regulación que afecta a sus condiciones laborales y esperamos contar con vuestra colaboración y crítica.

Además, os adjuntamos la valoración del texto normativo que hemos hecho entre las compañeras y compañeros de CCOO de las Universidades de todo el Estado, y las valoraciones concretas que hemos hecho el Personal Investigador afiliado a CCOO en la UPV.


PDF - Valoració Estatal

 

PDF - Valoració UPV

Desde CCOO volvemos a insistir en nuestro llamamiento para que todo el Personal Investigador Predoctoral se integre en la Federación de Jóvenes Investigadores/as o en las plataformas, y que además se afilien a los sindicatos para participar en las elecciones sindicales con el objetivo de estar representados/as en los procesos reales de negociación.


Saludos,
CCOO UPV

 

 


És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 

 

 

Som treballadors
      Som treballadores
            Som universitat

 

 

 

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

Falta de bona fe en la negociació de l’Oferta d’Ocupació Pública en la UPV

Davant el resultat de l’última Mesa de Negociació del PDI, des de CCOO volem manifestar el següent:

Després de diverses setmanes informant diferents col·lectius i departaments sobre les seues propostes de selecció i contractació, l’Administració de la UPV es va decidir, per fi, a convocar a les organitzacions sindicals, representants de les i els treballadors afectats. Es van convocar tres taules consecutives en un breu lapse de temps (una setmana) per a negociar dues propostes tancades de l’administració.

En la proposta preferida per l’administració, el límit de saturació docent per sota del qual no es renoven contractes de professorat Associat passava, per primera vegada en més de 10 anys, del 85% al 95%, la qual cosa implicava la no renovació d’una trentena d’aquestes places a canvi de dotar als departaments més saturats d’algunes places més. En la segona proposta, l’esmentat límit es mantenia, però permetent nivells de saturació molt alts. És a dir, des de la primera reunió l’única cosa que se’ns planteja és una disjuntiva fal·laç entre no renovar contractes de professorat associat i augmentar la saturació dels departaments.

Des de CCOO no podem assumir el canvi urgent, sobtat i precipitat de la normativa que regula el límit de renovació i que implicaria no renovacions massives, especialment després d’una recent vaga de professorat Associat que va ser suspesa amb la finalitat de facilitar la gestió docent i mentre es negociava una reivindicació històrica com són els criteris de renovació de contractes (negociació que, no obstant això, va quedar paralitzada sine die fa més d’un mes). D’altra banda, entenem que ha de garantir-se que la saturació màxima de cada departament mai supere el 100% (ja que sol ser precisament el PDI més carregat qui acaba assumint aquesta sobrecàrrega), recorrent a la contractació de professorat Associat quan siga necessari i atenent especialment la situació dels campus d’Alcoi i Gandia. Si bé s’ha d’anar reduint la taxa de temporalitat i de professorat Associat en la UPV, això no pot mai implicar sobrecarregar als departaments de manera general. És resum, la proposta de CCOO era evitar la no renovació massiva de professorat Associat i al seu torn limitar la saturació departamental, mantenint la creació de places, cosa que cap de les dues propostes tancades de l’administració possibilitava .

L’Administració no va voler considerar aquesta proposta, al·legant limitacions pressupostàries. D’una altra banda, per a poder construir propostes pròpies i negociar-les atenent aquestes limitacions, és necessari que als sindicats se’ns proporcione informació precisa sobre la situació de cada plaça en qüestió en cada departament/campus, així com dades econòmiques i pressupostàries, les quals són imprescindibles per a valorar tant les propostes com la situació de la plantilla actual en la UPV. A l’única cosa que se’ns va remetre és a la informació disponible en el portal de transparència, el qual en aqueix moment no disposava d’informació suficientment actualitzada. En opinió de CCOO, aquesta actitud de l’Administració no compleix el principi de bona fe que requereix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en els seus articles 33.1 i 34.7: “Totes dues parts estan obligades a negociar sota el principi de la bona fe i a proporcionar-se mútuament la informació que necessiten relativa a la negociació”.

Malgrat açò, amb la finalitat d’evitar les limitacions pressupostàries, vam proposar a l’Administració que les places de captació de talent s’assignaren als pressupostos de 2019, tal com ella mateixa va plantejar fer amb una quota concreta de places en la seua proposta. No sols això; totes les organitzacions sindicals vam plantejar en consens després d’un breu recés canviar les figures de les contractacions més costoses de manera excepcional, evitant en qualsevol cas la precarietat laboral de la plantilla. Contràriament al que calia esperar en bona fe, ja que la clau es trobava en les limitacions pressupostàries, no es va debatre la viabilitat de la nostra proposta o els possibles inconvenients que pogueren impedir dur-la a terme.

Respecte a la proposta consensuada per tots els sindicats, l’Administració no va contraargumentar ni va realitzar contraproposta alguna que permetera acostar posicions. Tampoc va considerar cap de les parts de la nostra proposta, que podia suposar a més un estalvi notable. Ben al contrari: contradient el seu propi argument pressupostari, va presentar la seua proposta inicial com a definitiva i la “millor de les possibles”.

CCOO considerem que la proposta de l’Administració no redunda en benefici de la plantilla actual i futura de la UPV i reiterem que no es compleix el principi de bona fe en la negociació que requereix l’EBEP, per la qual cosa a més de votar en contra de la proposta de l’Administració, ens reservem el dret a recórrer la negociació en el tribunal d’arbitratge.

Finalment, volem dirigir aquest document als membres del Consell de Govern, òrgan que finalment haurà d’aprovar o no la proposta de l’Administració, perquè coneguen dins del termini i en la forma escaient la postura de CCOO sobre com s’està duent a terme la negociació en Mesa de Negociació del PDI sobre l’Oferta d’Ocupació Pública: sense suficient informació i sense cap de marge per a arribar a acords.

   El Roto BOa
 ________________________________________

Falta de buena fe en la negociación de la Oferta de Empleo Público en la UPV

 

Ante el resultado de la última Mesa de Negociación del PDI, desde CCOO queremos manifestar lo siguiente:

Tras varias semanas informando a diferentes colectivos y departamentos acerca de sus propuestas de selección y contratación, la Administración de la UPV se decidió, por fin, a convocar a las organizaciones sindicales,  representantes de las y los trabajadores afectados. Se convocaron tres mesas consecutivas en un breve lapso de tiempo (una semana) para negociar dos propuestas cerradas de la administración.

En la propuesta preferida por la administración, el límite de saturación docente por debajo del cual no se renuevan contratos de profesorado Asociado pasaba, por primera vez en más de 10 años, del 85% al 95%, lo que implicaba la no renovación de una treintena de estas plazas a cambio de dotar a departamentos más saturados de algunas plazas más. En la segunda propuesta, el mencionado límite se mantenía, pero permitiendo niveles de saturación muy altos. Es decir, desde la primera reunión lo único que se nos plantea es una disyuntiva falaz entre no renovar contratos de profesorado asociado y aumentar la saturación de los departamentos.

Desde CCOO no podemos asumir el cambio urgente, repentino y precipitado de la normativa que regula el límite de renovación y que implicaría no renovaciones masivas, especialmente tras una reciente huelga de profesorado Asociado que fue suspendida con el fin de facilitar la gestión docente y mientras se negociaba una reivindicación histórica como son los criterios de renovación de contratos (negociación que, sin embargo, quedó paralizada sine die hace más de un mes). Por otro lado, entendemos que debe garantizarse que la saturación máxima de cada departamento nunca supere el 100% (puesto que suele ser precisamente el PDI más cargado quien acaba asumiendo esta sobrecarga), recurriendo a la contratación de profesorado Asociado cuando sea necesario y atendiendo especialmente la situación de los campus de Alcoi y Gandia. Si bien se debe ir reduciendo la tasa de temporalidad y de profesorado Asociado en la UPV, ello no puede nunca implicar sobrecargar a los departamentos de manera general. En resumen, la propuesta de CCOO era evitar la no renovación masiva de profesorado Asociado y a su vez limitar la saturación departamental, manteniendo la creación de plazas, algo que ninguna de las dos propuestas cerradas de la administración podía ofrecer.

La Administración no quiso considerar esta propuesta, atendiendo a limitaciones presupuestarias. Sin embargo, para poder construir propuestas propias y negociarlas atendiendo a estas limitaciones, es necesario que a los sindicatos se nos proporcione información precisa sobre la situación de cada plaza en cuestión en cada departamento/campus, así como datos económicos y presupuestarios, los cuales son imprescindibles para valorar tanto las propuestas como la situación de la plantilla actual en la UPV. A lo único que se nos remitió es a la información disponible en el portal de transparencia, el cual en ese momento no disponía de información suficientemente actualizada. En opinión de CCOO, esta actitud de la Administración  no cumple el principio de buena fe que requiere el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en sus artículos 33.1 y 34.7:  “Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación”.

A pesar de ello, con el fin de evitar las limitaciones presupuestarias, propusimos a la Administración que las plazas de captación de talento se asignaran a los presupuestos de 2019, tal como ella misma planteó hacer con un cupo concreto de plazas en su propuesta. No sólo eso, todas las organizaciones sindicales planteamos en consenso tras un breve receso  cambiar las figuras de las contrataciones más costosas de manera excepcional, evitando en cualquier caso la precariedad laboral de la plantilla. Contrariamente a lo que cabía esperar en buena fe, ya que la clave se encontraba en las limitaciones presupuestarias, no se debatió la viabilidad de nuestra propuesta o los posibles inconvenientes que a este respecto pudieran impedir llevarla a cabo.

Respecto a la propuesta consensuada por todos los sindicatos, la Administración no contra-argumentó ni realizó contra-propuesta alguna que permitiera acercar posiciones. No se planteó siquiera ninguna de las partes de nuestra propuesta, que podía suponer además un ahorro notable. Contradiciendo así su propio argumento presupuestario, presentó su propuesta inicial como definitiva y la “mejor de las posibles”.
CCOO consideramos que la propuesta de la Administración no redunda en beneficio de la plantilla actual y futura de la UPV y reiteramos que no se cumple el principio de buena fe en la negociación que requiere el EBEP, por lo que además de votar en contra de la propuesta de la Administración, nos reservamos el derecho a recurrir la negociación en el tribunal de arbitraje.

Finalmente, queremos dirigir este documento a los miembros del Consejo de Gobierno, órgano que finalmente deberá aprobar o no la propuesta de la Administración, para que conozcan en tiempo y forma la postura de CCOO sobre cómo se está llevando a cabo la negociación en Mesa de Negociación del PDI sobre la Oferta de Empleo Público: sin suficiente información y sin ningún tipo de margen para llegar a acuerdos.

 

 

 

Som universitat pública

 

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.