Borses de treball UPV

Falta total de transparència convocatòria borsa de treball

categories d'administratius C1 i d'auxiliars de servei C2

 

El passat 7 de juliol des del Servei de RRHH ens comuniquen que per a cobrir llocs per absències temporals hi ha borses de treball d'aquesta Universitat que estan esgotades, les categories que urgeix cobrir són: administratius i auxiliars de servei, per la qual cosa sent processos que comporten una presentació elevada d'aspirants, de conformitat amb els disposat en la normativa de bosses de la UPV (apartat 5.2.) eleven a les organitzacions sindicals la proposta per a tramitar amb caràcter urgent i excepcional convocatòria de selecció a través del Servei Valencià d'Ocupació - LABORA, recaptant del mateix la preselecció de les persones aspirants amb els criteris que s'establisquen per la Universitat.

Simultàniament a la remissió de la convocatòria a LABORA, es publicarà en el MICROWEB del Servei de Recursos Humans i en la Seu electrònica, l'anunci d'aquesta convocatòria.

 

Punxa ací per a veure l'escrit enviat per RRHH

El 8 de juliol CCOO presenta les següents al·legacions:

* És fonamental que la selecció es realitze des de la Universitat, d'aquesta manera la valoració dels mèrits serà més concorde a les necessitats pròpies de la nostra administració, evitant sobrecarregar al personal de plantilla quant a donar suport al nou personal, ja que són posats temporals.

* Es proposa com a procés de selecció el concurs de mèrits, amb uns criteris bàsics com poden ser antiguitat i experiència professional en l'administració pública conforme al barem de torn lliure. A més, aquest procés per concurs és molt adequat en els temps de pandèmia en els quals ens trobem, ja ha utilitzat per la UPV per a altres categories.

 

Punxa ací per a veure la proposta de CCOO

Des del 8 de juliol fins al 22 de juliol CCOO parla amb el Vicerector de Diàleg Social sobre la nostra proposta, en les reunions de la Comissió Econòmica i del Consell de Govern se li insisteix al Gerent que informe de la convocatòria a través de LABORA, així com que tinga en compte la nostra proposta,  però a CCOO no ha arribat per part de la Universitat cap informació dels criteris de selecció que s'han remès a LABORA, ni la data de la convocatòria, ni el nombre de places sol·licitades.

Durant tot aquest temps CCOO ha estat consultant el MICROWEB del Servei de Recursos Humans i de la Seu electrònica i no hem trobat l'anunci de la convocatòria.

El divendres 23 de juliol ens arriben queixes de ex personal de la UPV i d'aspirants que estant inscrits en Servei Valencià d'Ocupació - LABORA, ens adverteixen que durant aproximadament una hora ha estat publicitada la convocatòria en la web de LABORA, però per més que han intentat entrar en la pàgina web per a inscriure's no han pogut accedir i que han contactat per telèfon i LABORA els ha informat que la selecció ja estava tancada.

Ens trobem davant una falta total de transparència, on està el compliment de publicitat de la convocatòria i les seues bases (termini mínim per a la selecció) que ve determinat en l'article 55 del TREBEP i que es requereix per a l'accés a l'ocupació pública.

En aquest assumpte que afecta als ciutadans seria interessant conèixer l'opinió de la part social de la Universitat.

CCOO requereix a la UPV que aclarisca a la comunitat universitària tot el procés que s'ha dut a terme i que prenga les mesures oportunes perquè aquests fets no tornen a repetir-se.

 

    https://ccoo.upv.es/images/remote/ccoo.webs.upv.es/images/plantillacorreos/Logo-CCOO-para-todos-todas-nuevo6.png

 

 

Falta total de transparencia convocatoria bolsa de trabajo

categorías de administrativos C1 y de auxiliares de servicio C2

El pasado 7 de julio desde el Servicio de RRHH nos comunican que para cubrir puestos por ausencias temporales hay bolsas de trabajo de esta Universitat que están agotadas, las categorías que urge cubrir son: administrativos y auxiliares de servicio, por lo que siendo procesos que conllevan una presentación elevada de aspirantes, de conformidad con los dispuesto en la normativa de bolsas de la UPV (apartado 5.2.) elevan a las organizaciones sindicales la propuesta para tramitar con carácter urgente y excepcional convocatoria de selección a través del Servicio Valenciano de Empleo - LABORA, recabando del mismo la preselección de las personas aspirantes con los criterios que se establezcan por la Universitat.

Simultáneamente a la remisión de la convocatoria a LABORA, se publicará en la MICROWEB del Servicio de Recursos Humanos y en la Sede electrónica,  el anuncio de esta convocatoria.

Pincha aquí para ver el escrito enviado por RRHH

El 8 de julio CCOO presenta las siguientes alegaciones:

* Es fundamental que la selección se realice desde la Universitat, de esta manera la valoración de los méritos será más acorde a las necesidades propias de nuestra administración, evitando sobrecargar al personal de plantilla en cuanto a prestar apoyo al nuevo personal, ya que son puestos temporales.

* Se propone como proceso de selección el concurso de méritos, con unos criterios básicos como pueden ser antigüedad y experiencia profesional en la administración pública conforme al baremo de turno libre. Además, este proceso por concurso es muy adecuado en los tiempos de pandemia en los que nos encontramos, ya ha utilizado por la UPV para otras categorías.

 

Pincha aquí para ver la propuesta de CCOO

Desde el 8 de julio hasta el 22 de julio CCOO habla con el Vicerrector de Diálogo Social sobre nuestra propuesta,  en las reuniones de la Comisión Económica y del Consejo de Gobierno se le insiste al Gerente que informe de la convocatoria a través de LABORA, así como que tenga en cuenta nuestra propuesta,   pero a CCOO no ha llegado por parte de la Universitat ninguna información de los criterios de selección que se han remitido a LABORA, ni la fecha de la convocatoria, ni el número de plazas solicitadas.

Durante todo este tiempo CCOO ha estado consultando la MICROWEB del Servicio de Recursos Humanos y de la Sede electrónica y no hemos encontrado el anuncio de la convocatoria.

El viernes 23 de julio nos llegan quejas de ex personal de la UPV y de aspirantes que estando inscritos en Servicio Valenciano de Empleo - LABORA, nos advierten que durante aproximadamente una hora ha estado publicitada la convocatoria en la web de LABORA, pero por más que han intentado entrar en la página web para inscribirse no han podido acceder y que han contactado por teléfono y LABORA les ha informado que la selección ya estaba cerrada.

Nos encontramos ante una falta total de transparencia, dónde está el cumplimiento de publicidad de la convocatoria y sus bases (plazo mínimo para la selección) que viene determinado en el artículo 55 del TREBEP  y que se requiere para el acceso al empleo público.

En este asunto que afecta a los ciudadanos sería interesante conocer la opinión de la parte social de la Universitat.

CCOO requiere a la UPV que aclare a la comunidad universitaria todo el proceso que se ha llevado a cabo y que tome las medidas oportunas para que estos hechos no vuelvan a repetirse.

.

.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.