Reincorporació al treball en temps de COVID-19


Document presentat per CCOO al CSS UPV


Davant la probable reincorporació gradual, quan el govern central així ho decidisca, del personal de la comunitat universitària als seus llocs de treball i estudi, volem plantejar algunes reflexions davant aquesta:

En primer lloc, mentre no canvien les circumstàncies respecte a la prevenció i tractament de la infecció per COVID-19 vacuna i tractament de la malaltia), l'opció general deuria ha de continuar sent per a tot el personal la de treball a distància.


Planificació d'Unitats CDIS.
S'hauria de fer una previsió sobre com organitzar les reincorporacions al treball presencial a la Universitat, nombre de persones disponibles, les entrades exteriors habilitades, els espais interns de treball i les distàncies segures de circulació i entre els llocs de treball.
En la planificació es preveurà com pot afectar la possible reincorporació de part de l'alumnat i la seua distribució segura en aules i laboratoris.

S'haurà de tenir en compte al personal que es troba comprès en el que les autoritats denominen Grups vulnerables de risc i aquell que ha de tenir tractament de Personal especialment sensible. En tots dos casos hauran de ser avaluats pel Servei de Salut Laboral de la Universitat, que determinarà com s'hauria de desenvolupar la seua activitat laboral, preferentment a distància.

Al personal que el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a COVID-19, tals com les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys, considerem que s'ha d'incloure, a l'efecte de donar-los l'opció del treball a distància, a aquell personal que tinga al seu càrrec ascendents en situació de dependència i/o menors de 14 anys (almenys mentre les aules romanguen tancades). Se'ls facilitarà realitzar la seua activitat laboral a distància.

El personal responsable dels Centres, Departaments, Instituts, Serveis i Unitats, una vegada tinga disponible el llistat de personal que es troba en condicions de fer treball presencial, organitzarà i distribuirà al personal en els espais disponibles, garantint la distància social i la resta de mesures col·lectives de prevenció.
Igualment tindran previst un pla de continuïtat de l'activitat davant la possibilitat d'un augment de les baixes laborals del personal o d'un escenari d'increment del risc de transmissió de la malaltia en el lloc de treball.

Accés a la Universitat.
S'hauria de mantenir el sistema actual d'entrades amb autorització de l'equip rectoral, a càrrec del personal de Seguretat, per a permetre l'accés al personal imprescindible que s'autoritze cada dia. A les persones autoritzades se'ls haurà de comunicar dia, hora, porta per la qual han d'entrar i temps màxim que han de romandre en el seu lloc de treball, en tot cas complint amb les mesures preventives i de seguretat adequades, facilitant-los els elements de protecció, tals com màscares i guants.

Per a l'accés a la Universitat totes les portes exteriors romandran tancades, excepte les portes F, I, M i P, les úniques per les quals es podrà accedir amb el control del personal de seguretat, que realitzarà la presa de temperatura al personal que dispose d'autorització per a accedir al treball, mitjançant termòmetres infrarojos a distància, seguint les directrius del Protocol establit a aquest efecte.
Aquest Protocol ha de determinar la manera d'actuació, autoritat competent i conseqüències en un cas de positiu.

Centre de Salut Laboral.
L'assistència al Centre de Salut Laboral es realitzarà únicament amb cita prèvia, la porta d'accés a l'edifici romandrà oberta i la del Centre de Salut, que és automàtica, només per a accés autoritzat mitjançant trucada i obertura des de l'interior. Així com la instal·lació d'una mampara separadora en el mostrador d'atenció al públic.

Les concessions que actuen en els locals del Centre de Salut Laboral, hauran de complir igualment amb les mesures de seguretat que es generalitzaran als campus de la Universitat, control d'aforament, distància entre persones, mesures higièniques, etc...
En aquests espais es garantirà la neteja exhaustiva de llocs comuns, sobretot passamans, manovelles de portes, lavabos o tasses de banys.

Test i controls.
La Universitat, a través del Centre de Salut Laboral, haurà de fer el test PCR a tot el personal que es reincorpore a les seues activitats, ja siga al seu lloc de treball o a l'aula, com a mesura de prevenció i control.
La Universitat haurà de disposar de termòmetres infrarojos a distància, com un dels mètodes de control preventiu, en les quatre portes habilitades per a l'entrada als Campus o Edificis.

Protecció col·lectiva.
La Universitat, haurà de facilitar al personal que no puga fer treball a distància o s'haja considerat imprescindible que acudisca al seu lloc de treball, els elements necessaris per a garantir la seua seguretat i salut en l'acompliment de les seues funcions, que a més dels elements personals tals com màscares, guants, ulleres i gels desinfectants, considerem els següents:

1. Condicionament del lloc de treball mitjançant:
* Instal·lació de mampares de separació dels companys.
* Disposició d'espais amb mostrador i/o mampares per a atendre el públic.
* Protecció dels teclats amb plàstic per a facilitar la seua neteja.
* Ús de material de treball diferenciat, evitant compartir telèfon, auriculars, bolígrafs i altres elements, assegurant en cas contrari una neteja exhaustiva amb material d'un sol ús prèvia i posterior a cada ús.

Es tracta d'implementar les mesures necessàries per a minimitzar el contacte entre el personal de la comunitat universitària que puguen concórrer en el seu lloc de treball. En aquest sentit, la disposició dels llocs de treball, l'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais (mobiliari, prestatgeries, corredors, etc.) en els centres de treball han de modificar-se, adaptant-se en la mesura que siga possible, amb l'objectiu de garantir el manteniment de la distància de seguretat recomanada.

2. Condicionament d'objectes/espais d'ús comú com:
* Lavabos.
* Fotocopiadores i arxius.
* Corredors
* Filtres d'aire condicionat nets.
* Possibilitat de ventilació. Finestres accessibles.
* Màquines expenedores de productes.
* Neveres, microones.
* Fuentes d'aigua, garantir que tots els dispositius són segurs (dispensador de gots, aixeta en les fonts de les quals es beu directament)
* Cobrir amb plàstic els panells dels ascensors perquè siga més fàcil la neteja.

3. Portes d'accés a edificis:
* Substituir les que no siguen d'obertura automàtica o que romanguen obertes tot el temps d'horari laboral o docent. Tenim en compte que aquesta mesura temporal va en contra de l'eficiència energètica i si, com és previsible, la reincorporació es produeix a partir de maig/juny, amb tota la calor, tenir les portes d'accés obertes i l'aire condicionat general endollat, suposarà una important despesa d'energia.

* Substituir els picaportes amb forma de pom.

4. Mesures higièniques:
* Augment de la freqüència de la rentada de mans amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòlic, amb una duració mínima de 40 segons.
* En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat.
* Evite tocar-se els ulls, nas i boca.
* En cas de portar cabells llargs, arreplegar-ho convenientment (coleter, trossa, etc.)
* Portar les ungles curtes. No use anells, polseres ni rellotges.
* Utilització de mocadors d'un sol ús. Depositar-los després del seu ús en contenidors o papereres específiques.
* No realitzar manifestacions d'educació o afecte que suposen contacte físic.
* Ús de material de treball diferenciat, evitant compartir telèfon, auriculars, bolígrafs i altres elements, assegurant en cas contrari una neteja exhaustiva amb material d'un sol ús prèvia i posterior a cada ús.

Hem de tenir en compte que reprendre el treball sense mesures de distanciament i protecció social dispararia la propagació del COVID-19 i que la forma òptima de prevenir la transmissió és usar una combinació de totes les mesures preventives, no solament Equips de Protecció Individual (EPI).

Reunions de grup.
Es generalitza la realització de reunions de treball mitjançant sistemes de videoconferència, dotant als llocs de treball dels elements tècnics necessaris.

Cas de ser necessari realitzar-les presencialment, es podran realitzar en sales que permeten la separació física entre el personal assistent, d'almenys 2 metres de distància, segons han determinat les autoritats sanitàries.

Organització del treball.
L'activitat laboral habitual es realitzarà amb separació física per mitjà de mampares i altres mitjans de separació física, així com es generalitzarà l'ús de màscares higièniques i guants de protecció en tot l'entorn universitari.

Es modificarà la disposició dels llocs de treball, l'organització de la circulació de persones en espais comuns (afavorint la marxa cap avant i evitant en la mesura que siga possible creus), i la distribució d'espais (mobiliari, prestatgeries, corredors, etc.), a fi de garantir el manteniment de les distàncies de seguretat de 2 metres al voltant de cada treballador.

Es disminuirà el nombre de persones presents en els centres de treball, establint torns i rotació de treball en aquells espais (centres, departaments, serveis, unitats, etc.) i en despatxos utilitzats per diversos treballadors en els quals la distància de seguretat de 2 metres entre treballadors, no puguen ser adoptades. Els torns contemplaran la no coincidència entre el personal treballador.

En els llocs de treball amb atenció al públic:
Utilització del sistema d'atenció al públic per finestreta, establint-se el sistema necessari per a garantir la separació física mínima de 2 metres, principalment mitjançant la instal·lació de mampares de metacrilat o similar, o en defecte d'això, bé mitjançant senyalització del paviment o bé per la instal·lació de medis físics en la zona exterior de la finestreta.

En cas de no disposar de finestreta, es disposaran les mesures oportunes per a mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres.

Instal·lació de mampares de metacrilat o similars de protecció en taules de treballadors amb atenció directa al públic i que no siga possible la distància mínima de seguretat de 2 metres.

Tenint en compte que el paper és un dels mitjans de transmissió de la infecció més importants que tenim en el nostre entorn de treball, s'ha de reconsiderar la seua utilització en els procediments de treball.

Per exemple, els ADOKs juntament amb tota la documentació de la tramitació d'una factura, realitzen un viatge de taula en taula de Gestió Econòmica, des del PAS o PDI que inicia el tràmit, lliurament en Fiscalització i passa per cada unitat fins a l'ordre d'abonament. El que converteix el paper en un focus de transmissió, ja que ningú ens garanteix que no s'haja tossit sobre ell o que s'haja utilitzat el dit humitejat amb saliva per a passar les fulles, per la qual cosa ha de considerar-se tan perillós per al risc de contagi com els diners en bitllets.

Docència i alumnat.
Les tutories entre professorat i alumnat es realitzaran, preferentment, per videoconferència.
Els exàmens, quan siga necessari realitzar-los presencialment, aquests es realitzaran en xicotets grups, o en diferents aules perquè l'alumnat puga estar prou separat.

Quan els exàmens es repartisquen en format paper, el professorat evitarà separar les fulles bufant entre elles o xuplant el dit amb saliva per a poder separar-los i repartir-los. Qualsevol pràctica d'aquest estil haurà d'estar prohibida i l'alumne podrà rebutjar aqueix examen.
L'alumnat realitzarà l'examen amb màscara i guants.
El professorat per a la correcció dels exercicis tindrà especial cura amb la manipulació que haja pogut realitzar l'alumnat de les fulles o si ha tossit sobre els exercicis.

En repartir a l'alumnat en xicotets grups per a fer els exàmens obligarà a l'ús de més aules, per la qual cosa serà necessari comptar amb major número de professorat per a la cura dels exàmens. De manera que les direccions d'Escoles, Facultats i Departaments hauran de programar juntament amb els responsables d'assignatures, les necessitats de personal per a cuidar els exàmens complint amb les normes de distanciament social, i elaborar un llistat de professorat de suport que haurà d'acudir aqueix dia per a cuidar l'examen.

Tots els assistents a les proves presencials, en cas de portar cabells llargs, hauran d'arreplegar-ho convenientment (coleter, trossa, etc.).

En els exàmens, quan un alumne alça la mà perquè el professor s'acoste a contestar-li un dubte, no es podrà complir la distància de seguretat, per la qual cosa una de les normes que s'han de donar a l'inici de l'examen és que no es respondran dubtes particulars durant l'examen.

Una vegada arreplegats els exàmens, aquests hauran de romandre en “quarentena” durant almenys cinc dies abans de la correcció per part del professor. Si això no fóra possible, hauran de corregir-se els exàmens, proveïts de màscares higièniques i guants.

S'incrementarà la ventilació natural i mecànica dels locals d'examen, obrint finestres i augmentant el volum de renovació d'aire en les instal·lacions d'aire primari dels edificis.

Les classes pràctiques es realitzaran en xicotets grups, per torns, per a garantir la separació de seguretat entre alumnat.

A les aules docents, on l'ordinador de la taula del professorat és comú a tot el personal amb docència en aqueixa aula, es procedirà a una neteja exhaustiva de teclat i ratolí o l'ús d'ordenadors personals individuals, proveint l'Escola, Facultat o Departament de les connexions de cables VGA o HDMI per a la connexió amb el projector de l'aula.

S'ha de prohibir l'ús del micròfon de petaca o similar per a la docència, o bé es folrarà amb plàstic la catifeta del micro, tal com apareix en les cadenes de televisió quan fan entrevistes.

Quan el professorat imparteix docència sense micro, tendeix a elevar el to de veu, la qual cosa provoca necessàriament, la projecció de saliva. Pel que també hauria de ser obligatori l'ús de la màscara per a impartir classe i la prohibició que l'alumnat se sent en la primera fila de classe.
La neteja de la superfície de les taules de classe, especialment la primera fila i la taula del professor, ha de realitzar-se obligatòriament en cada canvi de classe.

Neteja.
Considerem que és important saber quantes persones de les contractes de neteja estan prestant els seus serveis actualment en la Universitat, descomptant el personal en grups de risc i especialment sensible. Som del parer que previ a la reincorporació de la comunitat universitària, hauria d'ampliar-se la plantilla del personal de les contractes de neteja per a fer desinfecció en profunditat abans, durant i després de la reincorporació del personal i, probablement, de l'alumnat. Així mateix, es garantiran les mesures de prevenció i seguretat personal suficients, per a preservar la salut durant l'acompliment del seu treball al personal de les contractes de neteja.

Seguretat.
Considerem d'importància conèixer el número del personal de Seguretat que es troba prestant els seus serveis actualment, descomptant el personal en grups de risc i especialment sensible, i planificar les seues tasques de seguretat i control per a la gradual reincorporació del personal universitari que treballa i estudia en la Universitat, garantint-los les mesures preventives i de seguretat adequades per al compliment de les seues tasques.
S'encarreguen del control d'accés, a les portes habilitades, del personal autoritzat per l'equip rectoral.

Empreses externes. Contractes.
És imprescindible planificar i controlar quantes persones de serveis externs estan prestant els seus serveis actualment en els recintes universitaris i quines seran les seues formes de treball i protocols d'actuació per als pròxims mesos, després de la reincorporació del personal de la comunitat universitària.

Vida al campus.
En les cafeteries i comerços s'utilitzaran els elements personals de prevenció i seguretat, igualment s'haurà de limitar l'aforament, facilitar el pagament amb targeta bancària, assegurar la separació dels usuaris, fomentar que es facen demanats per a prendre fóra –take away-, etc.

Respecte als serveis comuns de la Universitat com a Biblioteques, Casa de l'Alumne, recintes esportius i espais comuns en general, es fomentarà el control d'aforament, distància entre persones i mesures higièniques.

Considerem que és temps de potenciar les mesures preventives, la salut laboral i els mitjans preventius i saludables del nostre treball, i així mateix, ampliar com més prompte millor, la plantilla mèdica i preventiva, ja que la salut ha de ser el bé més valorat en el treball

Salut.

 

Guia de bones pràctiques en els centres de treball. Ministeri de Sanitat.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/PublishingImages/2020/Info1.jpg

.

https://valenciaplaza.com/public/Image/2020/4/corea-trabajadores_NoticiaAmpliada.jpg


.

     Aquest virus el parem units

Ho parem si et quedes a casa.

Oferta de cursos en línia per al PAS laboral, PAS funcionari d'universitat, docents, opositors, interins i persones desocupades

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.