Pròrroga automàtica dels contractes d'Ajudants, Professors Ajudants doctores, Professors Associats i Professors Visitants.

 


NOTA INFORMATIVA, Ministeri d'Universitats.

Regles aplicables, durant l'estat d'alarma pel COVID-19, a la duració de determinats contractes de personal docent i investigador celebrats per les universitats.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix un conjunt d'accions temporals extraordinàries orientades a protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

En el que afecta a l'àmbit de competències del Ministeri d'Universitats, l'article 7 inclou mesures per a la limitació de la llibertat de circulació de les persones, l'article 9 la suspensió de l'activitat educativa universitària presencial i la disposició addicional tercera, la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius, entre altres.

La declaració de l'estat d'alarma ha comportat l'adopció de mesures extraordinàries per a la protecció de la salut pública, així com per a fer front a l'impacte social i econòmic d'aquesta situació excepcional. Així, s'han dut a terme accions per a, en primer lloc, reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables; segon, donar suport a la continuïtat en l'activitat productiva i el manteniment de l'ocupació, inclosa l'activitat educativa i investigadora del sistema universitari; i tercer, reforçar la lluita contra la malaltia.

Respecte del personal docent i investigador de les universitats, l'estat d'alarma ha implicat la suspensió dels diversos processos per a l'accés a places dels cossos docents universitaris. Aquesta suspensió ve derivada de la impossibilitat de convocar i dur a terme els concursos corresponents per dos motius, principalment: d'una banda, l'aplicació de la suspensió de terminis administratius contemplat en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març; per un altre, per la limitació de la lliure circulació de les persones que impedeix la reunió pública de les comissions de selecció. Aquesta situació repercuteix també en els contractes amb duració temporal d'aquelles figures docents contingudes en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU), com són els ajudants, els professors ajudants doctores, els professors associats i els professors visitants.

La situació extraordinària derivada de la declaració de l'estat d'alarma aconsella establir la pròrroga d'aquests contractes durant el temps de vigència d'aquest estat d'alarma, podent excedir els límits temporals màxims previstos per a aquest tipus de contractació establits per la pròpia LOU.


Així, aquest Ministeri ha proposat l'aprovació d'una disposició legal amb el següent contingut:

- Els contractes d'ajudants, professors ajudants doctores, professors associats i professors visitants, celebrats conforme als articles 49, 50, 53 i 54 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, la duració màxima de les quals estiga prevista que finalitze durant la vigència de l'estat d'alarma i de les seues pròrrogues, en els termes establits en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es prorrogaran d'acord amb les regles establides en els apartats següents, excepte pacte en contrari.

- Aquesta pròrroga es realitzarà pel temps de duració de l'estat d'alarma i, si escau, les seues pròrrogues. Excepcionalment, per motius justificats, les parts podran acordar, amb caràcter previ a la data de finalització del contracte, una pròrroga del mateix per fins a tres mesos addicionals al temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

- La duració dels contractes prorrogats en aplicació d'aquesta disposició podrà excedir els límits màxims previstos per als mateixos en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

A Madrid, a 26 de març de 2020

 

 

 

 


NOTA INFORMATIVA, Ministerio de Universidades.

 

Reglas aplicables, durante el estado de alarma por el COVID-19, a la duración de determinados contratos de personal docente e investigador celebrados por las universidades.  

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece un conjunto de acciones temporales extraordinarias orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

En lo que afecta al ámbito de competencias del Ministerio de Universidades, el artículo 7 incluye medidas para la limitación de la libertad de circulación de las personas, el artículo 9 la suspensión de la actividad educativa universitaria presencial y la disposición adicional tercera, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos, entre otras.

La declaración del estado de alarma ha conllevado la adopción de medidas extraordinarias para la protección de la salud pública, así como para hacer frente al impacto social y económico de esta situación excepcional. Así, se han llevado a cabo acciones para, en primer lugar, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo, incluida la actividad educativa e investigadora del sistema universitario; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.

Respecto del personal docente e investigador de las universidades, el estado de alarma ha implicado la suspensión de los diversos procesos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. Dicha suspensión viene derivada de la imposibilidad de convocar y llevar a cabo los concursos correspondientes por dos motivos, principalmente: por un lado, la aplicación de la suspensión de plazos administrativos contemplado en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; por otro, por la limitación de la libre circulación de las personas que impide la reunión pública de las comisiones de selección.

Esta situación repercute también en los contratos con duración temporal de aquellas figuras docentes contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), como son los ayudantes, los profesores ayudantes doctores, los profesores asociados y los profesores visitantes.

La situación extraordinaria derivada de la declaración del estado de alarma aconseja establecer la prórroga de dichos contratos durante el tiempo de vigencia de dicho estado de alarma, pudiendo exceder los límites temporales máximos previstos para este tipo de contratación establecidos por la propia LOU.   


Así, este Ministerio ha propuesto la aprobación de una disposición legal con el siguiente contenido:

- Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores visitantes, celebrados conforme a los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuya duración máxima esté prevista que finalice durante la vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos en el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán de acuerdo con las reglas establecidas en los apartados siguientes, salvo pacto en contrario.

- Dicha prórroga se realizará por el tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por motivos justificados, las partes podrán acordar, con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, una prórroga del mismo por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

- La duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta disposición podrá exceder los límites máximos previstos para los mismos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.  
 
En Madrid, a 26 de marzo de 2020

 

 

Aquest virus el parem units

 

      Ho parem si et quedes a casa

 

Ho parem si et mentalitzes que això no serà fàcil

 

   Ho parem cada vegada que et llaves les mans

 

Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals

 

   Ho parem quan confies que eixirem d'això

 

 

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.