Promoció i Carrera Professional

           CCOO – INFORMA

Reunió Mesa Tècnica Carrera Professional UPV

Fem una mica de memòria.

Els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018 deien, en la seua versió original, que el màxim que es podia pagar de Carrera Professional en les Universitats era del 66%. L'últim dia per a la presentació d'esmenes a aquests pressupostos, CCOO va presentar una esmena sol·licitant que desapareguera l'expressió “com a màxim” i, a continuació, es va entrevistar amb els portaveus d'Educació dels grups parlamentaris Compromís, Podemos i PSOE, dels quals aconseguim que l'esmena fóra assumida.

Així, l'esmena va passar a formar part del text dels pressupostos que es van aprovar i, per tant, el 66% deixava de ser una barrera per a les Universitats.

Per a llavors, el pressupost de la UPV ja havia consignat per a l'any 2018 una partida del 66% de l'import de la Carrera, tal com marcava l'esborrany de Pressuposats GVA.

Llavors, els tres sindicats signataris de l'Acord de Carrera Professional en la UPV, CCOO, UGT i UPV Sindical, en una entrevista mantinguda amb el Rector, aconseguim que es comprometera a complir amb el seu programa electoral i assumira el pagament del 100% de la Carrera Professional del PAS en la UPV per a l'any 2018.

Avui hem tingut una reunió de la Mesa Tècnica de la Carrera Professional i en ella, l'Administració ens ha informat dels passos que cal seguir per al pagament del 100% de la Carrera Professional perquè no hi haja problemes.

1. En la nòmina del mes de gener cobrarem el 66% de l'import corresponent a la Carrera Professional, que és el consignat en els pressupostos de la UPV.

2. Es portarà a la Mesa de Negociació del PAS, que hi ha prevista per a la setmana que ve, un punt de l'ordre del dia amb el pagament del 100% de la Carrera Professional per a tancar l'acord de manera oficial.

3. L'acord de la Mesa de Negociació del PAS es portarà al Consell de Govern (com tots els acords de la Mesa del PAS).

4. Es realitzarà la modificació pressupostària necessària per a augmentar la partida de Carrera Professional fins al 100% de l'import.

Així doncs, l'Administració té previst efectuar el pagament del 100% de la Carrera Professional en el mes d'abril o maig, amb els corresponents endarreriments des de l'1 de gener de 2018.

CCOO segueix lluitant perquè es reconega el dret al cobrament de la Carrera Professional del Personal Interí, pel mateix concepte i en igualtat de condicions que el Personal de Carrera. Així, quan s'aconseguisca un acord en la Generalitat Valenciana, exigirem en la UPV el compliment de l'Annex de l'Acord de la Carrera Professional UPV.

 

             CCOO – INFORMA

Reunión Mesa Técnica Carrera Profesional UPV

Hagamos un poco de memoria.

Los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018 decían, en su versión original, que el máximo que se podía pagar de Carrera Profesional en las Universidades era del 66%. El último día para la presentación de enmiendas a estos presupuestos, CCOO presentó una enmienda solicitando que desapareciera la expresión “como máximo” y, a continuación, se entrevistó con los portavoces de Educación de los grupos parlamentarios Compromís, Podemos y PSOE, de los que conseguimos que la enmienda fuera asumida. *

Así, la enmienda pasó a formar parte del texto de los presupuestos que se aprobaron y, por lo tanto, el 66% dejaba de ser una barrera para las Universidades.

Para entonces, el presupuesto de la UPV ya había consignado para el año 2018 una partida del 66% del importe de la Carrera, tal y como marcaba el borrador de Presupuestos GVA.

Entonces, los tres sindicatos firmantes del Acuerdo de Carrera Profesional en la UPV, CCOO, UGT y UPV Sindical, en una entrevista mantenida con el Rector, conseguimos que se comprometiera a cumplir con su programa electoral y asumiera el pago del 100% de la Carrera Profesional del PAS en la UPV para el año 2018.

Hoy hemos tenido una reunión de la Mesa Técnica de la Carrera Profesional y en ella, la Administración nos ha informado de los pasos que hay que seguir para el pago del 100% de la Carrera Profesional para que no haya problemas.

1. En la nómina del mes de enero cobraremos el 66% del importe correspondiente a la Carrera Profesional, que es lo consignado en los presupuestos de la UPV.

2. Se llevará a la Mesa de Negociación del PAS, que hay prevista para la semana que viene, un punto del orden del día con el pago del 100% de la Carrera Profesional para cerrar el acuerdo de manera oficial.

3. El acuerdo de la Mesa de Negociación del PAS se llevará al Consejo de Gobierno (como todos los acuerdos de la Mesa del PAS).

4. Se realizará la modificación presupuestaria necesaria para aumentar la partida de Carrera Profesional hasta el 100% del importe.

Así pues, la Administración tiene previsto efectuar el pago del 100% de la Carrera Professional en el mes de abril o mayo, con los correspondientes atrasos desde el 1 de enero de 2018.

CCOO sigue luchando para que se reconozca el derecho al cobro de la Carrera Profesional del Personal Interino, por el mismo concepto y en igualdad de condiciones que el Personal de Carrera. Así, en cuanto se alcance un acuerdo en la Generalitat Valenciana, exigiremos en la UPV el cumplimiento del Anexo del Acuerdo de la Carrera Profesional UPV.

 

 

Som treballadors
Som treballadores
Som universitat

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

http://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CCOO_UPVs_UGT_01.jpg

Estimats companys i companyes.

Les Organitzacions sindicals signants de l'Acord de Carrera Professional del PAS en la UPV,

                 CCOO                 UGT                    UPV-SINDICAL

Hem obtingut del rector i del gerent el compromís d'abonament del 100% de la carrera professional per a l'any 2018.

Amb aquest acord donem un nou pas endavant en el camí que iniciàrem l'any 2015, i que ens ha portat a negociar i signar:

1. ACORD D'IMPLANTACIÓ DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA UPV

2. ACORD D'ADAPTACIÓ DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA UPV

3. ACORD DE PROGRESSIÓ DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA UPV

Hem rebut moltes crítiques dels sindicats que no han signat cap dels acords, però el temps i la responsabilitat en la negociació estan donant els seus fruits, en forma de millora salarial per al PAS de la UPV.

Estem pendents que el TSJ es pronuncie sobre les condicions d'incorporació del PAS temporal en el Sistema de Carrera Professional en 2018. Informarem puntualment.

Bon Nadal i feliç any nou

Si necessites informació addicional, et podem atendre en l'extensió 77040 i en el nostre correu electrònic: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 


http://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CCOO_UPVs_UGT_01.jpg

Estimados compañeros y compañeras.

Las Organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de Carrera Profesional del PAS en la UPV,

           CCOO                     UGT                      UPV-SINDICAL

Hemos obtenido del rector y del gerente el compromiso de abono del 100% de la carrera profesional para el año 2018.

Con este acuerdo damos un nuevo paso adelante en el camino que iniciamos en el año 2015, y que nos ha llevado a negociar y firmar:

1. ACUERDO DE IMPLANTACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL EN LA UPV

2. ACUERDO DE ADAPTACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL EN LA UPV

3. ACUERDO DE PROGRESIÓN DE CARRERA PROFESIONAL EN LA UPV

Se han recibido muchas críticas de los sindicatos que no han firmado ninguno de los acuerdos, pero el tiempo y la responsabilidad en la negociación están dando sus frutos, en forma de mejora salarial para el PAS de la UPV.

Estamos pendientes de que el TSJ se pronuncie sobre las condiciones de incorporación del PAS temporal en el Sistema de Carrera Profesional en 2018. Informaremos puntualmente.

Feliz Navidad y Próspero año nuevo.

Si necesitas información adicional, te podemos atender en la extensión 77040 y en nuestro correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 


Som treballadors
     Som treballadores
          Som universitat

 

 

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Dimarts passat, 5 de desembre, es va reunir la Mesa de Negociació del PAS. En aqueixa reunió es van arribar als següents acords:

 

Aprovació, si escau, de la proposta d'accés i progressió en el sistema de carrera professional (Pla d'avaluació 2017-2018).

Es va aprovar el document de progressió en la carrera professional que s'havia treballat anteriorment en les reunions de la Mesa Tècnica de la Carrera Professional. En la Mea Tècnica participem totes les Seccions Sindicals i l'Administració, i el document que va arribar a la Mesa de Negociació és producte d'un altíssim grau de consens després dels debats mantinguts en la Mesa Tècnica.

El Pla d'Avaluació per a la Progressió de la Carrera Professional per a l'any 2019 es negociarà durant l'any 2018.

En aquest punt, l'Administració es va comprometre a avisar, mitjançant correu electrònic, als qui estiguen en disposició de progressar quan arribe la data de fer-ho, havent de sol·licitar la progressió la persona interessada.

 


Pla d'Avaluació per a la Progressió en la Carrera Professional

La progressió es podrà realitzar per dues vies:

1. Sol·licitant la valoració dels mèrits establits en la disposició transitòria primera del Decret 186/2014, sempre que no s'hagen utilitzat per a l'enquadrament inicial o s'hagen obtingut amb posterioritat a l'enquadrament i abans de la data de progressió.

DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

2. Mitjançant la valoració dels següents mèrits:

* Activitats formatives. Cursos rebuts: 0’2 punts per hora.
* Docència en cursos dirigits a empleats públics. Cursos impartits: 0’75 per hora (en les repeticions del curs s'explicarà 0’30 punts per hora impartida).
* Treballs de recerca, innovació o qualitat. Adreça 7 punts i participació 5 punts.
* Congressos, Jornades i Conferències relacionades amb l'activitat professional i institucional. Ponència: 4 punts. Comunicació, pòster o similar: 2 punts. Assistència: 1 punt.
* Publicacions relacionades amb l'àmbit de les Administracions Públiques: 4 punts per publicació.

Els grups A1, A2 i B hauran d'aconseguir 20 punts per a progressar al GDP I i GDP II i 22 punts per a progressar GDP III i GDP IV.

Els grups C1 i C2 hauran d'aconseguir 16 punts per a progressar a qualsevol GDP.

La puntuació necessària per a la progressió s'adaptarà proporcionalment al mateix temps que falte per a poder sol·licitar-la.

CCOO va preguntar per la resolució de l'enquadrament del personal que va prendre possessió de dues places de diferent grup el mateix dia i al que no se li expliquen els anys de interinitat en el grup inferior. L'Administració va dir que està estudiant el problema i cercant una solució.

 

Inici de l'anàlisi de propostes d'Oferta Pública d'Ocupació 2017 de PAS de la UPV.

En aquest punt només es va rebre documentació de l'Administració per a poder estudiar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2017.

Es produiran reunions de la Mesa Tècnica de la OPE per a treballar en la definició de l'Oferta Pública d'enguany.

Us recordem que en la reunió anterior es va confirmar que l'Oferta Pública d'Ocupació de 2017 serà de 33 places i que la proposta de l'Administració mantindrà els mateixos criteris que per a la negociació de les últimes OPE’s: antiguitat del lloc, última convocatòria d'accés a la categoria i necessitats de personal segons la Universitat.

 

Seguirem informant de les negociacions que es duguen a terme amb la Universitat, igual que esperem que ens faces arribar les teues propostes per a tractar els temes que consideres necessaris.

 

 

 

Som treballadors
Som treballadores
Som universitat


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 


PRESSUPOSTOS 2018 I PERCENTATGE DE CARRERA PROFESSIONAL

En l'avantprojecte de pressupostos <http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2018/T0/T1_cas.html>  de la Generalitat Valenciana per 2018 s'estableix, en la seva disposició addicional Vintena sisena, un percentatge màxim del 66% de l'import de carrera professional per al PAS de les Universitats públiques valencianes l'any 2018.

Des de CCOO considerem que aquest percentatge és insuficient i injust, exigim l'aplicació en 2018 del 100%.

Tenint en compte que es fa una dotació addicional de 10 milions d'euros per al conjunt d'universitats públiques valencianes l'any 2018 que, sumada a la de 8 milions per 2017, fa una partida total 18 milions (veure adjunt) per a millores retributives de PAS i PDI. Tenint en compte que la partida addicional de 10 milions per 2018 es destina íntegrament al pagament de la carrera professional del PAS, així ho va manifestar mesos enrere la directora general d'universitats en fòrums com la Mesa del Conveni col·lectiu, i atès que altres conceptes retributius com són el pagament d'acreditacions ja s'abonen en 2017 al cent per cent, considerem que existeix marge per incrementar el percentatge d'abonament de la carrera professional del PAS i així reduir/eliminar els greuges entre les diferents administracions valencianes per aquest concepte.

CCOO considera que la Generalitat hauria d'augmentar la dotació pressupostària per finançar el pagament de la carrera professional del PAS, però en qualsevol cas exigim que elimini aquest límit màxim del 66% i permeti que les Universitats paguen el 100% amb fons propis perquè aquestes han manifestat repetidament que disposen de recursos suficients per fer-ho.

Cal recordar que la nostra universitat va manifestar a la Conselleria estar en condicions d'assumir un percentatge d'aplicació major. Per tant instem a l'equip rectoral a complir amb aquest compromís.

CCOO instarà en el procés de tramitació parlamentària, fins a la seva aprovació definitiva, a suprimir l'establiment d'aquest percentatge màxim clarament injust per al PAS de les universitats públiques valencianes.

http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2018/imagenes/cabecera_web.jpg


PRESUPUESTOS 2018 Y PORCENTAJE DE CARRERA PROFESIONAL

En el anteproyecto de presupuestos <http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2018/T0/T1_cas.html>  de la Generalitat Valenciana para 2018 se establece, en su disposición adicional Vigésima sexta, un porcentaje máximo del 66% del importe de carrera profesional para el PAS de las Universidades públicas valencianas en el año 2018.

Desde CCOO consideramos que este porcentaje es insuficiente e injusto, exigimos la aplicación en 2018 del 100%.

Habida cuenta que se hace una dotación adicional de 10 millones de euros para el conjunto de universidades públicas valencianas en el año 2018 que, sumada a la de 8 millones para 2017, hace una partida total 18 millones (ver adjunto) para mejoras retributivas de PAS i PDI. Teniendo en cuenta que la partida adicional de 10 millones para 2018 se destina íntegramente al pago de la carrera profesional del PAS, así lo manifestó meses atrás la directora general de universidades en foros como la Mesa del Convenio colectivo, y dado que otros conceptos retributivos como son el pago de acreditaciones ya se abonan en 2017 al cien por cien, consideramos que existe margen para incrementar el porcentaje de abono de la carrera profesional del PAS y así reducir/eliminar los agravios entre las diferentes administraciones valencianas por este concepto.

CCOO considera que la Generalitat debería aumentar la dotación presupuestaria para financiar el pago de la carrera profesional del PAS, pero en cualquier caso exigimos que elimine ese límite máximo del 66% y permita que las Universidades paguen el 100% con fondos propios porque éstas han manifestado repetidamente que disponen de recursos suficientes para hacerlo.

Cabe recordar que nuestra universidad manifestó a la Conselleria estar en condiciones de asumir un porcentaje de aplicación mayor. Por tanto instamos al equipo rectoral a cumplir con este compromiso.

CCOO instará en el proceso de tramitación parlamentaria, hasta su aprobación definitiva, a suprimir el establecimiento de este porcentaje máximo claramente injusto para el PAS de las universidades públicas valencianas.

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

El pasado 16 de octubre tuvo lugar una reunión informativa entre las Organizaciones sindicales y la Generalitat, para iniciar las negociaciones que modificarán el Decreto de carrera profesional, con el fin de dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, en lo referente al derecho a la percepción de carrera del personal funcionario interino y laboral temporal.

Desde CCOO valoramos positivamente el inicio del proceso de negociación, pero pensamos que la posición de la Administración hace una interpretación literal de la sentencia y creemos que esa interpretación vulnera el espíritu de la misma y genera agravios comparativos.

Acceso al borrador-propuesta

CCOO, en su turno de palabra, ha vuelto a reiterar su desacuerdo en esta interpretación tan restrictiva. Por lo tanto, CCOO sigue apostando, desde el primer momento, por trabajar en un modelo de carrera donde el personal sea valorado de manera igualitaria, independientemente de su situación administrativa o régimen jurídico.

La Administración crea una nueva figura: el personal funcionario interino de larga duración que, aparte de ser de dudosa legalidad, supone una burla al contenido de las sentencias que obligan a una igual retribución a las personas que realizan el mismo trabajo.

El personal funcionario de carrera tiene derecho a acceder y progresar en la carrera profesional cuando cumple cinco o seis años en un mismo grupo de titulación, con independencia de los puestos de trabajo que haya ocupado.

Carrera profesional 17

Sin embargo, al personal funcionario interino (de larga duración) se le exige una doble condición:

* estar cinco años ininterrumpidos en el mismo puesto de trabajo (el incumplimiento de la legislación sobre oferta de empleo público se vuelve contra este personal).
* tener un único nombramiento, con lo cual, de un plumazo se elimina el derecho al cobro de mucha gente. Por ejemplo: una persona nombrada interinamente por una IT previa a un embarazo, continúa en el mismo puesto durante el permiso de maternidad y sigue prestando servicios por una excedencia por cuidado de hijos, tiene tres nombramiento para trabajar en el mismo puesto.

La discriminación persigue un objetivo claro: pagar lo menos posible a la menor cantidad de personal posible.

CCOO se opone frontalmente a esta redacción de la modificación del Decreto de carrera profesional, y exigirá para acceder y progresar en la carrera profesional los mismos requisitos para el personal no fijo que para el fijo. Pedirá suprimir de todo el texto del Decreto la definición de “larga duración” y todas las alusiones a la misma.

En consecuencia, cuando se apruebe la modificación del Decreto para el personal interino y no fijo, nuestra propuesta en la Universidad será que se trate a todo el personal, independientemente de su condición, de la misma manera.

Seguiremos informando.

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.