Personal d'Investigació

LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE CIÈNCIA 14/2011 CONDEMNA AL PERSONAL DE LA INVESTIGACIÓ A LA PRECARIETAT ESTRUCTURAL.

En 2011, 25 anys després de la primera Llei de Ciència de la democràcia (llei 13/1986), s'aprovava la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Deu anys més tard, quan la crisi, la situació del sistema públic d'I+D+i ha empitjorat de forma radical.

i) La despesa en I+D+i ha retrocedit del 1,35% PIB de 2010 al 1,24%, allunyant-nos de la mitjana europea.

ii) El sector públic de la investigació ha perdut entre 20 i 30.000 professionals, condemnats a l'exili professional o a l'abandó de la seua professió.

iii) La falta de OEP i les convocatòries raquítiques de contractes públics han disparat la precarietat, amb taxes de temporalitat que superen el 40%.

En aquest context el Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) pretén imposar una modificació de la llei 14/2011 sense negociació ni discussió amb els actors, aprofundint encara més l'abisme entre personal d'investigació i drets laborals. Una nova volta de rosca que agreuja la situació d'estat d'excepció laboral en el sector de la investigació.

L'Avantprojecte de Llei (AP) proposa dos objectius bàsics: la modificació dels articles de la Llei 14/2011 relatius a la carrera professional del personal investigador, per a introduir a Espanya la denominada tenure-track, i la modificació de les condicions en què es realitza la transferència de resultats de les activitats d'investigació obtinguts en el sistema públic al sector privat.

L'AP estableix que serà objecte de negociació col·lectiva en la Mesa General de Negociació de l'Administració General de l'Estat, en afectar la modificació legal proposta als drets i obligacions dels empleats públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Un error d'embalum, atès que aquesta mesa correspon a la AGE, i l'AP inclou al personal d'Universitats i de Sanitat. La importància del tema i la multiplicitat d'agents i actors recomana que la negociació es realitze en el marc de la Mesa de Diàleg Social, com en 2010-2011.

LA FIGURA TENURE-TRACK

La incorporació del tenure-track planteja “desenvolupar l'actual contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (contracte laboral temporal) transformant-ho en un contracte laboral fix, també amb l'exigència del títol de Doctor, a fi de realitzar funcions d'investigació en el marc d'un projecte propi, i unes retribucions anàlogues a les de l'escala de Científics Titulars, (o el seu equivalent en la Universitat) sotmès a una avaluació externa amb efectes resolutius. En tractar-se d'un contracte laboral fix en lloc de temporal, haurà de formar part de les places aprovades en l'Oferta d'Ocupació Pública.” Aquest canvi es justifica en l'Exposició de Motius com una manera de reduir l'edat mitjana d'entrada al sistema del personal investigador, oblidant que, en tot cas, el factor limitant sempre ha sigut (i el continuarà sent) la grandària de les OEP.

El nou contracte “no resol les necessitats d'estabilització de la gran bossa de personal investigador precari de llarga duració existent avui dia.” Perquè el contracte és en realitat una modalitat més de contracte temporal. El contracte proposat (aparentment indefinit), està subjecte no solament a una condició extintiva (avaluació externa); fins i tot superant les avaluacions, la continuïtat del contracte està subjecta a la voluntat de l'organisme contractant de mantenir la relació laboral.

Aquest punt suposa no solament una distorsió injustificada de l'ordenament jurídic laboral intern en matèria de contractació i extinció sinó a més una clara infracció de les disposicions i tractats internacionals i del Dret de la Unió Europea relatives a la protecció de les persones treballadores en el cas d'extincions del contracte de treball.

A més, presenta una sèrie de deficiències i dificultats d'implantació:

• Dificultat d'utilització en l'àmbit de la universitat per problemes d'encaix jurídic amb la regulació contractual del LOU (figura del Contractat Doctor contracte INDEFINIT des del moment en què se supera el concurs). I la necessitat d'acreditació per part de la ANECA o les agències autonòmiques per a fer qualsevol tipus de contracte “fix” en l'àmbit de la universitat.

• Problemes d'encaix jurídic. L'existència d'una condició resolutòria planteja problemes, com l'absència total de protecció dels qui subscriguen aquests contractes en el cas de resolució d'aquests, radicalment contrari a la resta de l'ordenament jurídic laboral espanyol.

• Problemes d'encaix per la relació jurídica i retribucions. Es proposa un contracte laboral en lloc de personal funcionari investigador. Això obliga a identificar de forma clara i expressa les funcions encomanades al personal laboral investigador, que haurà de diferenciar-se, en tot cas, de l'activitat investigadora realitzada pel personal investigador funcionari. A més, la legislació actual respecte al model retributiu del personal laboral fix estableix que, “en cap supòsit, li siga aplicable el model retributiu establit per al personal investigador funcionari.”

• El MCIN pretén substituir l'escala de personal funcionari de Científics Titulars per aquesta modalitat laboral, complint exactament les mateixes funcions, introduint la precarietat i inseguretat jurídica com a element essencial. Aquesta actuació està en contra de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, en la qual el règim general d'ocupació pública al nostre país és el funcionarial. D'altra banda, no es regula la destinació o possibilitats de promoció, carrera, mobilitat etc. dels Científics Titulars, l'escala dels quals es declara a extingir.

IMPULS DE LA TRANSFERÈNCIA

L'altre punt essencial de l'AP és la modificació de l'article 14 de la llei 14/2011 per a garantir la participació en els beneficis que obtinguen les entitats per a les quals presten servei els investigadors per l'explotació dels resultats de l'activitat d'investigació.

L'AP proposa estendre la duració de les excedències del personal investigador per cinc anys addicionals, i permetre la flexibilitat horària per a facilitar la dedicació del personal investigador que preste els seus serveis en les societats o empreses innovadores de base tecnològica. A més, aquesta AP estableix que les limitacions establides per la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, no seran aplicable al personal investigador que preste els seus serveis en les societats o empreses innovadores de base tecnològica. Aquesta excepció podria donar lloc a situacions de greus conflictes d'interès en tant que s'aparta del mandat constitucional que obliga l'Administració Pública a servir amb objectivitat als interessos generals i a establir un sistema d'incompatibilitats en l'ocupació pública que garantisca la imparcialitat en l'exercici de les seues funcions (art. 103.1 i 103.3 CE), sense perjudici que a més s'observa que aquesta proposta de regulació pot obrir el camí a conductes que actualment estan perseguides penalment.

Sense objectar el propòsit de fomentar la investigació i de la ineludible col·laboració amb el sector privat, no ha de perdre's de vista que aquesta col·laboració ha de ser clarament regulada amb límits precisos que no deriven en la confusió entre els interessos de tots dos sectors, amb el perill que això es traduïsca en el desviament de fons públics a interessos privats en detriment dels públics, la utilització d'instal·lacions i recursos públics els rendiments dels quals recaiguen majoritàriament en centres privats, el menyscapte per part dels investigadors públics de les seues responsabilitats públiques per a protegir els seus interessos empresarials, etc. Per descomptat, no s'acaba de veure quin seria l'avantatge per a la investigació PÚBLICA espanyola d'aquesta nova normativa.

És clar que els sectors públic i privat han de conviure i col·laborar, però sense confondre les seues funcions específiques. El sector públic ha de generar coneixement de qualitat i promoure la cultura científica, assegurant un ús eficient dels recursos que servisquen de suport a les demandes de la ciutadania. La interacció amb el sector privat és imprescindible, però ha d'establir-se des del respecte als objectius i cultures pròpies de tots dos sectors i dins del marc d'una planificació estratègica de les activitats d'I+D+i que exigeix el canvi de model de desenvolupament al nostre país.


EL QUE NO INCLOU LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/2011

La modificació de la Llei 14/2011 altera de forma radical l'estructura de la carrera de l'investigador, incorporant una carrera laboral paral·lela mentre declara a extingir l'escala dels Científics Titulars, la base del sistema que concentra a la majoria del personal investigador, el futur del qual no es dissenya en la llei.

D'altra banda, aquest AP torna a menysprear el treball i el paper essencial d'un altre personal del sector de la investigació: en particular, el personal tècnic i de gestió, tant en les seues escales funcionarials com de personal laboral fix. No es desenvolupa la figura del Tecnòleg, introduïda en la llei 14/2011.

Un oblit que demostra la concepció arcaica del sistema d'investigació i que pot conduir a la ruptura de l'equilibri intern entre els membres dels equips multiprofessionals que conformen els centres d'investigació.

.

Comunicat de CCOO Universitat.

     como te afecta ley ciencia 01

 

LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CIENCIA 14/2011 CONDENA AL PERSONAL DE LA INVESTIGACIÓN A LA PRECARIEDAD ESTRUCTURAL

En 2011, 25 años después de la primera Ley de Ciencia de la democracia (ley 13/1986), se aprobaba la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Diez años más tarde, cuando la crisis, la situación del sistema público de I+D+i ha empeorado de forma radical.

i) El gasto en I+D+i ha retrocedido del 1,35% PIB de 2010 al 1,24%, alejándonos de la media europea.

ii) El sector público de la investigación ha perdido entre 20 y 30.000 profesionales, condenados al exilio profesional o al abandono de su profesión.

iii) La falta de OEP y las convocatorias raquíticas de contratos públicos han disparado la precariedad, con tasas de temporalidad que superan el 40%.

En este contexto el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) pretende imponer una modificación de la ley 14/2011 sin negociación ni discusión con los actores, profundizando aún más el abismo entre personal de investigación y derechos laborales. Una nueva vuelta de tuerca que agrava la situación de estado de excepción laboral en el sector de la investigación.

El Anteproyecto de Ley (AP) propone dos objetivos básicos: la modificación de los artículos de la Ley 14/2011 relativos a la carrera profesional del personal investigador, para introducir en España la denominada tenure-track, y la modificación de las condiciones en que se realiza la transferencia de resultados de las actividades de investigación obtenidos en el sistema público al sector privado.

El AP establece que será objeto de negociación colectiva en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, al afectar la modificación legal propuesta a los derechos y obligaciones de los empleados públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Un error de bulto, dado que esta mesa corresponde a la AGE, y el AP incluye al personal de Universidades y de Sanidad. La importancia del tema y la multiplicidad de agentes y actores recomienda que la negociación se realice en el marco de la Mesa de Diálogo Social, como en 2010-2011.

LA FIGURA TENURE-TRACK

La incorporación del tenure-track plantea “desarrollar el actual contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (contrato laboral temporal) transformándolo en un contrato laboral fijo, también con la exigencia del título de Doctor, con el objeto de realizar funciones de investigación en el marco de un proyecto propio, y unas retribuciones análogas a las de la escala de Científicos Titulares, (o su equivalente en la Universidad) sometido a una evaluación externa con efectos resolutivos. Al tratarse de un contrato laboral fijo en lugar de temporal, deberá formar parte de las plazas aprobadas en la Oferta de Empleo Público.” Este cambio se justifica en la Exposición de Motivos como una forma de reducir la edad media de entrada al sistema del personal investigador, olvidando que, en todo caso, el factor limitante siempre ha sido (y lo seguirá siendo) el tamaño de las OEP.

El nuevo contrato “no resuelve las necesidades de estabilización de la gran bolsa de personal investigador precario de larga duración existente hoy en día.” Porque el contrato es en realidad una modalidad más de contrato temporal. El contrato propuesto (aparentemente indefinido), está sujeto no solo a una condición extintiva (evaluación externa); incluso superando las evaluaciones, la continuidad del contrato está sujeta a la voluntad del organismo contratante de mantener la relación laboral.

Este punto supone no solo una distorsión injustificada del ordenamiento jurídico laboral interno en materia de contratación y extinción sino además una clara infracción de las disposiciones y tratados internacionales y del Derecho de la Unión Europea relativas a la protección de las personas trabajadoras en el caso de extinciones del contrato de trabajo.

Además, presenta una serie de deficiencias y dificultades de implantación:

• Dificultad de utilización en el ámbito de la universidad por problemas de encaje jurídico con la regulación contractual del LOU (figura del Contratado Doctor contrato INDEFINIDO desde el momento en que se supera el concurso). Y la necesidad de acreditación por parte de la ANECA o las agencias autonómicas para hacer cualquier tipo de contrato “fijo” en el ámbito de la universidad.

• Problemas de encaje jurídico. La existencia de una condición resolutoria plantea problemas, como la ausencia total de protección de quienes suscriban estos contratos en el caso de resolución de los mismos, radicalmente contrario al resto del ordenamiento jurídico laboral español.

• Problemas de encaje por la relación jurídica y retribuciones. Se propone un contrato laboral en lugar de personal funcionario investigador. Esto obliga a identificar de forma clara y expresa las funciones encomendadas al personal laboral investigador, que habrá de diferenciarse, en todo caso, de la actividad investigadora realizada por el personal investigador funcionario. Además, la legislación actual respecto al modelo retributivo del personal laboral fijo establece que, “en ningún supuesto, le sea de aplicación el modelo retributivo establecido para el personal investigador funcionario.”

• El MCIN pretende sustituir la escala de personal funcionario de Científicos Titulares por esta modalidad laboral, cumpliendo exactamente las mismas funciones, introduciendo la precariedad e inseguridad jurídica como elemento esencial. Esta actuación está en contra de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, en la cual el régimen general de empleo público en nuestro país es el funcionarial. Por otra parte, no se regula el destino o posibilidades de promoción, carrera, movilidad etc. de los Científicos Titulares, cuya escala se declara a extinguir.

IMPULSO DE LA TRANSFERENCIA

El otro punto esencial del AP es la modificación del artículo 14 de la ley 14/2011 para garantizar la participación en los beneficios que obtengan las entidades para las que presten servicio los investigadores por la explotación de los resultados de la actividad de investigación.

El AP propone extender la duración de las excedencias del personal investigador por cinco años adicionales, y permitir la flexibilidad horaria para facilitar la dedicación del personal investigador que preste sus servicios en las sociedades o empresas innovadoras de base tecnológica. Además, esta AP establece que las limitaciones establecidas por la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, no serán de aplicación al personal investigador que preste sus servicios en las sociedades o empresas innovadoras de base tecnológica. Esta excepción podría dar lugar a situaciones de graves conflictos de interés en tanto que se aparta del mandato constitucional que obliga a la Administración Pública a servir con objetividad a los intereses generales y a establecer un sistema de incompatibilidades en el empleo público que garantice la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (art. 103.1 y 103.3 CE), sin perjuicio de que además se observa que esta propuesta de regulación puede abrir el camino a conductas que actualmente están perseguidas penalmente.

Sin objetar el propósito de fomentar la investigación y de la ineludible colaboración con el sector privado, no ha de perderse de vista que dicha colaboración ha de ser claramente regulada con límites precisos que no deriven en la confusión entre los intereses de ambos sectores, con el peligro de que ello se traduzca en el desvío de fondos públicos a intereses privados en detrimento de los públicos, la utilización de instalaciones y recursos públicos cuyos rendimientos recaigan mayoritariamente en centros privados, el menoscabo por parte de los investigadores públicos de sus responsabilidades públicas para proteger sus intereses empresariales, etc. Por supuesto, no se acaba de ver cuál sería la ventaja para la investigación PÚBLICA española de esta nueva normativa.

Está claro que los sectores público y privado deben convivir y colaborar, pero sin confundir sus funciones específicas. El sector público debe generar conocimiento de calidad y promover la cultura científica, asegurando un uso eficiente de los recursos que sirvan de soporte a las demandas de la ciudadanía. La interacción con el sector privado es imprescindible, pero debe establecerse desde el respeto a los objetivos y culturas propias de ambos sectores y dentro del marco de una planificación estratégica de las actividades de I+D+i que exige el cambio de modelo de desarrollo en nuestro país.


LO QUE NO INCLUYE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2011

La modificación de la Ley 14/2011 altera de forma radical la estructura de la carrera del investigador, incorporando una carrera laboral paralela mientras declara a extinguir la escala de los Científicos Titulares, la base del sistema que concentra a la mayoría del personal investigador, cuyo futuro no se diseña en la ley.

Por otro lado, este AP vuelve a despreciar el trabajo y el papel esencial de otro personal del sector de la investigación: en particular, el personal técnico y de gestión, tanto en sus escalas funcionariales como de personal laboral fijo. No se desarrolla la figura del Tecnólogo, introducida en la ley 14/2011.

Un olvido que demuestra la concepción arcaica del sistema de investigación y que puede conducir a la ruptura del equilibrio interno entre los miembros de los equipos multiprofesionales que conforman los centros de investigación.

Comunicado de CCOO Universidad.

.

Aquest virus el parem units

.

 

Som universitat pública

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

UNETE A CCOO EN DEFENSA DE LA CARRERA INVESTIGADORA

  https://1.bp.blogspot.com/-Z4zbFGFD17c/YDzPAC_7YAI/AAAAAAAAAqQ/7HJ-fDuW86oQVrV97z10K3yN3P7C8DZIwCLcBGAsYHQ/s1600/CartelCampa%25C3%25B1aInvestigacion.jpeg

Una carrera profesional llena de obstáculos, precariedad e incertidumbre.

La actividad investigadora se puede resumir en:

* Un entorno laboral extremadamente competitivo.

* Tensión permanente y constante presión por obtener resultados y publicaciones de impacto.

* Una burocracia asfixiante.

* Carencia de medios.

* Preocupación continua por encontrar financiación.

* Angustia por la evolución de la carrera profesional.

* Tardanza en alcanzar la estabilidad laboral y económica que todas las personas necesitamos para poder realizarnos en nuestro ámbito personal.

A todo esto se suma la dificultad que entraña la adecuada defensa de sus intereses desde un punto de vista sindical debido a:

* Complejidad de la normativa universitaria,

* Heterogeneidad de los contratos.

* Gran diversidad en el acceso a través de múltiples canales y convocatorias, las diversas figuras laborales, convenios, etc.

* Un ambiente de trabajo en permanente competencia.

* La propia naturaleza de la carrera profesional, que es sumamente exigente y absorbente.

Todo lo anterior hace que la participación de estas personas en la actividad sindical sea más complicada que en otros sectores.

  https://1.bp.blogspot.com/-Z4zbFGFD17c/YDzPAC_7YAI/AAAAAAAAAqQ/7HJ-fDuW86oQVrV97z10K3yN3P7C8DZIwCLcBGAsYHQ/s1600/CartelCampa%25C3%25B1aInvestigacion.jpeg

Aquest virus el parem units

.

 

 

Som universitat pública

No ens oblidem que som una universitat pública

.

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

CCOO denuncia las deficiencias que esconde el anunciado incremento en I+D+i en los PGE para 2021

 

Según el informe de CCOO, “el análisis detallado del presupuesto desagregado, separando la aportación del Fondo de Recuperación Europeo, no invita a la celebración. El aumento de los presupuestos de I+D+i es sólo del 7,6% sobre el presupuesto anterior. El gasto real, capítulos 1 al 7, se sitúa en 3115 M€, un 25% (1061 M€) por debajo del presupuesto de 2009.”

Por otra parte, considera que el añadido del concepto de Digitalización al de Investigación, Desarrollo e Innovación es una “nueva estrategia de maquillaje de las cuentas que no ayuda a consolidar el sistema de investigación”. “Añade fondos a la I+D+i, aunque los criterios se vuelvan más laxos y se integran políticas que seguramente son necesarias, pero que no se corresponden con el sector de I+D+i. Efectivamente, es muy difícil calificar de innovación alguno de los programas de la Agenda Digital y del Plan de Conectividad, que concentran el 75% de los recursos asignados a la política de I+D+i.”

Y añade: “El impacto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consigue aumentar el peso de la política de I+D+i sobre el PIB del 0,25% del PIB al 0,64%PIB. Sin embargo, este incremento se aplicará principalmente a gastos del sector empresarial, al
cual se dirige el 86% de estos fondos.” “Por otro lado, la dificultad de hacer efectivo el gasto del dinero en un periodo tan corto de tiempo jugará a favor de las grandes empresas, capaces de presentar grandes proyectos y llevarse la parte más importante de las subvenciones postergando al tejido innovador.

Nota de prensa de CCOO

 

Enlace al resumen ejecutivo del informe

    https://www.ccoo.es/470986fd4af8b4d05dbeb61a51ff761a000001.jpg


 

.

Som treballadors
Som treballadores
Som universitat

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

CCOO proposa modificar la Llei de Ciència per a reconèixer el dret a indemnització per la finalització de contracte al personal investigador en formació a través d'una esmena en els PGE 2021.

CCOO ha remès una proposta d'esmena als PGE 2021 relativa a la indemnització dels contractes predoctorals amb el que es millorarien les condicions laborals d'aquest col·lectiu corregint una manca injusta i injustificable.

Aquesta reivindicació és plantejada per CCOO des de l'aprovació de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència la Tecnologia i la Innovació en la qual no es reconeixia expressament el dret a indemnització en els casos de finalització de contracte del personal investigador predoctoral. Des de llavors, els Tribunals han mantingut postures contradictòries sobre el reconeixement d'aquest dret.

En una recent sentència el Tribunal Suprem ha declarat que el legislador ha dissenyat una modalitat contractual a la qual no li ha atribuït aquest dret, per la qual cosa mancant de regulació expressa en la Llei de Ciència, aplica l'Estatut dels Treballadors i, en conseqüència, en assimilar el contracte predoctoral a un contracte laboral formatiu entén que no procedeix el reconeixement del dret a indemnització. Sens dubte una interpretació restrictiva que convé corregir.

D'altra banda, el Reial decret 103/2019, que aprovava l'Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació, va ser una oportunitat perduda per a regular de manera expressa i resoldre definitivament aquesta qüestió; alguna cosa que, d'altra banda, la citada Llei de Ciència no impedia.

Tot això ha portat a CCOO a presentar l'esmena que pretén incorporar un nou apartat en l'article 21 de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i a l'Innovació perquè es reconega expressament el dret a rebre la corresponent indemnització per la finalització de contracte o per l'obtenció del títol de doctor, igual que tenen altres figures contractuals temporals en el nostre ordenament jurídic, una cosa totalment necessària i urgent per al nostre sindicat amb la finalitat de millorar les condicions laborals d'aquest col·lectiu tan precari.

En l'actual context s'ha posat de manifest la necessitat d'apostar per un sistema de ciència al nostre país que corregisca les importants manques que han quedat en evidència. Des de CCOO esperem que el Congrés, en aprovar la Llei de PGE 2021, tinga en consideració aquesta esmena. En fer-ho no solament millorarà els drets de les persones treballadores dedicades a la investigació al nostre país, sinó que també pot llançar un missatge per la dignificació de la carrera científica, encara que l'abast d'aquesta iniciativa siga molt limitada en comparació als reptes realment existents.

Un país que no inverteix en investigació està condemnat al fracàs com a societat i per això és vital que els qui es dediquen a aquestes tasques tinguen condicions laborals dignes.
CCOO continuarà defensant, com sempre ha fet, a aquest col·lectiu.

 

Esmena presentada per CCOO

 

Campaña de FPU-investiga. Recollida de signatures.

Enllaç a la recollida de suports a través de la plataforma Osoigo:

 Blog de CCOO[P]recarios/as IDi
Investigadors/as predoctorals, Postdoctorals, per Projectes i personal tècnic de suport a la investigació

    https://www.ccoo.es/470986fd4af8b4d05dbeb61a51ff761a000001.jpg

CCOO propone modificar la Ley de Ciencia para reconocer el derecho a indemnización por la finalización de contrato al personal investigador en formación a través de una enmienda en los PGE 2021.

CCOO ha remitido una propuesta de enmienda a los PGE 2021 relativa a la indemnización de los contratos predoctorales con lo que se mejorarían las condiciones laborales de dicho colectivo corrigiendo una carencia injusta e injustificable.

Dicha reivindicación viene siendo planteada por CCOO desde la aprobación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia la Tecnología y la Innovación en la que no se reconocía expresamente el derecho a indemnización en los casos de finalización de contrato del personal investigador predoctoral. Desde entonces, los Tribunales han mantenido posturas contradictorias sobre el reconocimiento de dicho derecho.

En una reciente sentencia el Tribunal Supremo ha declarado que el legislador ha diseñado una modalidad contractual a la que no le ha atribuido dicho derecho, por lo que careciendo de regulación expresa en la Ley de Ciencia, aplica el Estatuto de los Trabajadores y, en consecuencia, al asimilar el contrato predoctoral a un contrato laboral formativo entiende que no procede el reconocimiento del derecho a indemnización. Sin duda una interpretación restrictiva que conviene corregir.

Por otra parte, el Real Decreto 103/2019, que aprobaba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, fue una oportunidad perdida para regular de manera expresa y resolver definitivamente esta cuestión; algo que, por otra parte, la citada Ley de Ciencia no impedía.

Todo esto ha llevado a CCOO a presentar la enmienda que pretende incorporar un nuevo apartado en el artículo 21 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y al Innovación para que se reconozca expresamente el derecho a recibir la correspondiente indemnización por la finalización de contrato o por la obtención del título de doctor, al igual que tienen otras figuras contractuales temporales en nuestro ordenamiento jurídico, algo totalmente necesario y urgente para nuestro sindicato con el fin de mejorar las condiciones laborales de este colectivo tan precarizado.

En el actual contexto se ha puesto de manifiesto la necesidad de apostar por un sistema de ciencia en nuestro país que corrija las importantes carencias que han quedado en evidencia. Desde CCOO esperamos que el Congreso, al aprobar la Ley de PGE 2021, tenga en consideración esta enmienda. Al hacerlo no solo mejorará los derechos de las personas trabajadoras dedicadas a la investigación en nuestro país, sino que también puede lanzar un mensaje por la dignificación de la carrera científica, aunque el alcance de esta iniciativa sea muy limitada en comparación a los retos realmente existentes.

Un país que no invierte en investigación está condenado al fracaso como sociedad y por eso es vital que quienes se dedican a estas tareas tengan condiciones laborales dignas.
CCOO seguirá defendiendo, como siempre ha hecho, a este colectivo.

Enmienda presentada por CCOO

Campaña de FPU-investiga. Recogida de firmas.

Enlace a la recogida de apoyos a través de la plataforma Osoigo:

Blog de CCOO[P]recarios/as IDi
Investigadores/as predoctorales, POSTdoctorales, por Proyectos y personal técnico de apoyo a la investigación

 

 

Aquest virus el parem units

 

 

 

.

Som treballadors
    Som treballadores
       Som universitat

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

EL TRIBUNAL SUPREM REBUTJA LA INDEMNITZACIÓ PER FI DE CONTRACTE DEL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ


Amb data 5 de novembre s'ha publicat la sentència del Tribunal Suprem (Sala social) Núm. 903/2020, que accepta recurs de cassació presentat per la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) en contra de la ratificació del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) del dret a indemnització a la finalització del contracte del Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF), demandat mitjançant conflicte col·lectiu per CCOO.

En concret, CCOO reclamava el reconeixement del dret del personal amb contracte predoctoral a percebre rescabalament derivat del cessament o finalització del seu contracte, equivalent a la indemnització legalment fixada per a l'acomiadament objectiu, de 20 dies per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats, o subsidiàriament a la indemnització de 10, 11 o 12 dies per any de servei prevista per al contracte d'obra o servei determinat, segons la data de celebració del contracte.

CCOO va exigir el dret a cobrar la indemnització per extinció de contracte en les negociacions de l'Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació (EPIPF) publicat al març de 2019 (RD 103/2019), de manera anàloga a com succeeix amb altres figures contractuals laborals. Aquest punt va ser, de fet, una de les nostres principals reivindicacions, juntament amb l'establiment d'una retribució mínima per a tots els contractes predoctorals, l'actualització anual del salari i la regulació i seguretat jurídica de condicions importants de la contractació predoctoral. Aquesta petició va tenir el suport immediat del col·lectiu, però finalment no va ser inclosa en el text publicat malgrat les promeses del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i anteriorment del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

La presentació del recurs de cassació per part de la universitat, que al·legava la necessitat d'unificació de la doctrina a nivell estatal, va provocar el malestar generalitzat en el col·lectiu, que confiava en una resolució favorable per part del Tribunal Suprem. La notícia ha sigut rebuda com un pitxer d'aigua freda pels joves investigadors i les joves investigadores, que ja acumulen un elevat descontentament arran de l'aplicació irregular del EPIPF en diferents comunitats autònomes i a l'absència de propostes específiques en les últimes converses amb el Ministeri d'Universitats en relació a la modificació de la LOU i redacció de l'Estatut del Personal Docent i Investigador.

Els Serveis Jurídics de CCOO estan analitzant la sentència per a veure les opcions de possibles recursos en altres instàncies, encara que entenem que d'existir una via alternativa en l'àmbit judicial, aquesta portarà temps. Per aqueixa raó considerem que, paral·lelament, cal impulsar en la negociació col·lectiva a tots els nivells (universitats, comunitats autònomes i ministeris) el dret a la indemnització de fi de contracte per al personal investigador predoctoral i postdoctoral, afectat pels articles 21 i 22 de la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

CCOO continuarà lluitant, mitjançant la negociació col·lectiva, perquè es reconega el dret a la indemnització per fi de contracte per al personal investigador, així com altres millores que complementen al EPIPF mitjançant la modificació de la Llei de la Ciència.

 

    https://scontent.fvlc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/104890014_139139724458297_938054343989300983_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=5GER1JpUVpsAX8INuqx&_nc_ht=scontent.fvlc1-1.fna&tp=7&oh=85d4c1a67d3d9536e4bcd1966672a8ce&oe=5FD7B233 

Campaña de FPU-investiga. Recollida de signatures.

Des de FPU investiga rebutgem amb contundència l'equiparació del nostre contracte amb un contracte formatiu i, per tant, sense dret a indemnització per acomiadament, ja que tant els objectius dels nostres contractes com les condicions laborals disten completament de les característiques pròpies dels contractes formatius.

Davant el desemparament legal en què ens deixa la indefinició dels nostres contractes, l'única opció és una reforma de la normativa que els regula. Amb aquest objectiu, ens dirigirem al Congrés dels Diputats sol·licitant la presentació d'una Esmena al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, que incloga el dret a indemnització per extinció del contracte.

Per a aconseguir-ho, us necessitem, FPU!
Hem arrancat una campanya en la plataforma Osoigo amb la qual, si aconseguim 1.500 signatures, els membres del Congrés dels Diputats hauran de valorar la nostra proposta. Així que necessitem el teu suport i el de totes les persones a les quals els pugues fer arribar la campanya (pot signar qualsevol ciutadà/a).

Signatura i difon perquè puguem fer partícip al conjunt de la societat de la precarietat del nostre sector i de la legitimitat de les nostres reivindicacions:

#SinCienciaNoHayFuturo     pero    #SinDerechosTampocoHayCiencia

Moltes gràcies, company/a, junts/as ho aconseguirem!

Enllaç a la recollida de suports a través de la plataforma Osoigo:

https://bit.ly/3llsQcP

 

https://www.facebook.com/FPUinvestiga/

 

Blog de CCOO[P]recarios/as IDi
Investigadores/as predoctorales, POSTdoctorales, por Proyectos y personal técnico de apoyo a la investigación

 

EL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA LA INDEMNIZACIÓN POR FIN DE CONTRATO DEL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓN


Con fecha 5 de noviembre se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo social) Núm. 903/2020, que acepta recurso de casación presentado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en contra de la ratificación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del derecho a indemnización a la finalización del contrato del Personal Investigador Predoctoral en Formación (PIPF), demandado mediante conflicto colectivo por CCOO.

En concreto, CCOO reclamaba el reconocimiento del derecho del personal con contrato predoctoral a percibir resarcimiento derivado del cese o finalización de su contrato, equivalente a la indemnización legalmente fijada para el despido objetivo, de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, o subsidiariamente a la indemnización de 10, 11 o 12 días por año de servicio prevista para el contrato de obra o servicio determinado, según la fecha de celebración del contrato.  

CCOO exigió el derecho a cobrar la indemnización por extinción de contrato en las negociaciones del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) publicado en marzo de 2019 (RD 103/2019), de modo análogo a como sucede con otras figuras contractuales laborales. Este punto fue, de hecho, una de nuestras principales reivindicaciones, junto con el establecimiento de una retribución mínima para todos los contratos predoctorales, la actualización anual del salario y la regulación y seguridad jurídica de condiciones importantes de la contratación predoctoral. Esta petición tuvo el apoyo inmediato del colectivo, pero finalmente no fue incluida en el texto publicado a pesar de las promesas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y anteriormente del Ministerio de Economía y Competitividad.

La presentación del recurso de casación por parte de la universidad, que alegaba la necesidad de unificación de la doctrina a nivel estatal, provocó el malestar generalizado en el colectivo, que confiaba en una resolución favorable por parte del Tribunal Supremo. La noticia ha sido recibida como un jarro de agua fría por los jóvenes investigadores y las jóvenes investigadoras, que ya acumulan un elevado descontento a raíz de la aplicación irregular del EPIPF en diferentes comunidades autónomas y a la ausencia de propuestas específicas en las últimas conversaciones con el Ministerio de Universidades en relación a la modificación de la LOU y redacción del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

Los Servicios Jurídicos de CCOO están analizando la sentencia para ver las opciones de posibles recursos en otras instancias, aunque entendemos que de existir una vía alternativa en el ámbito judicial, ésta llevará tiempo. Por esa razón consideramos que, paralelamente, hay que impulsar en la negociación colectiva a todos los niveles (universidades, comunidades autónomas y ministerios) el derecho a la indemnización de fin de contrato para el personal investigador predoctoral y postdoctoral, afectado por los artículos 21 y 22 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

CCOO seguirá luchando, mediante la negociación colectiva, para que se reconozca el derecho a la indemnización por fin de contrato para el personal investigador, así como otras mejoras que complementen al EPIPF mediante la modificación de la Ley de la Ciencia.

 

    https://scontent.fvlc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/104890014_139139724458297_938054343989300983_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=5GER1JpUVpsAX8INuqx&_nc_ht=scontent.fvlc1-1.fna&tp=7&oh=85d4c1a67d3d9536e4bcd1966672a8ce&oe=5FD7B233

Campaña de FPU-investiga. Recogida de firmas.

Desde FPU investiga rechazamos con contundencia la equiparación de nuestro contrato con un contrato formativo y, por lo tanto, sin derecho a indemnización por despido, puesto que tanto los objetivos de nuestros contratos como las condiciones laborales distan completamente de las características propias de los contratos formativos.

Ante el desamparo legal en que nos deja la indefinición de nuestros contratos, la única opción es una reforma de la normativa que los regula. Con este objetivo, nos vamos a dirigir al Congreso de los Diputados solicitando la presentación de una Enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que incluya el derecho a indemnización por extinción del contrato.

Para conseguirlo, ¡os necesitamos, FPU!
Hemos arrancado una campaña en la plataforma Osoigo con la que, si conseguimos 1.500 firmas, los miembros del Congreso de los Diputados tendrán que valorar nuestra propuesta. Así que necesitamos tu apoyo y el de todas las personas a las que les puedas hacer llegar la campaña (puede firmar cualquier ciudadano/a).

Firma y difunde para que podamos hacer partícipe al conjunto de la sociedad de la precariedad de nuestro sector y de la legitimidad de nuestras reivindicaciones:

#SinCienciaNoHayFuturo    pero    #SinDerechosTampocoHayCiencia

Muchas gracias, compañero/a, ¡juntos/as lo conseguiremos!

 

 

Enlace a la recogida de apoyos a través de la plataforma Osoigo:

 

https://bit.ly/3llsQcP

https://www.facebook.com/FPUinvestiga/

 

Blog de CCOO[P]recarios/as IDi
Investigadores/as predoctorales, POSTdoctorales, por Proyectos y personal técnico de apoyo a la investigación

 

  

.

Aquest virus el parem units

 

 

 

 

.

 

 

Som treballadors
    Som treballadores
       Som universitat

 

.

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php

https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.